Bezpieczeństwo w SR

ZARZĄDZENIE Nr 27/19

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu

w sprawie zasad bezpieczeństwa i porządku
w Sądzie Rejonowym w Mielcu

 

 

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ppkt a), art. 54 i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze zm.) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 6 i § 31 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141), w celu zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa
i porządku na terenie budynków Sądu Rejonowego w Mielcu, zarządzamy,
co następuje:

§ 1

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w budynkach Sądu Rejonowego
w Mielcu zapewnia służba ochrony oraz policja sądowa.

2. Służba ochrony oraz policja sądowa sprawują ochronę obiektów i terenu sądu poprzez ochronę fizyczną, systemy alarmowe oraz monitoring.

3. Policja sądowa realizuje zadania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz.U.2007.155.1093) na zasadach określonych w obowiązującym porozumieniu w przedmiocie współdziałania policji sądowej z pracownikami sądu.

§ 2

Każda osoba wchodząca do budynków Sądu Rejonowego w Mielcu zobowiązana jest poddać się kontroli przeprowadzonej przez służby ochrony obiektu, poprzez przejście przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, zbadanie ręcznym wykrywaczem metali, a w sytuacji gdy stan jej wskazuje, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu poddać się badaniu przy zastosowaniu alkomatu.

 

§ 3

Osoby wchodzące do budynków Sądu Rejonowego w Mielcu nie mogą wnosić broni palnej (poza osobami upoważnionymi do jej noszenia na terenie budynków sądowych), amunicji, materiałów wybuchowych,  przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, takich jak np. miotacze gazu, paralizatory elektryczne, siekiery, noże, łomy, kije bejsbolowe itp., a także materiałów żrących, łatwopalnych, alkoholu i innych oraz wszystkich innych przedmiotów lub płynów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia.

§ 4

Torby, teczki, aktówki, reklamówki, siatki oraz inny bagaż osobisty wnoszony przez osoby wchodzące, podlega kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu.

§ 5

Przedmioty i narzędzia stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia (z wyjątkiem broni palnej) służby ochrony obiektu mają obowiązek przejąć w depozyt i przechować do czasu opuszczenia obiektu przez osobę deponującą,
w wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym do tego celu miejscu. Służba ochrony obiektu przechowuje także bagaże mogące stanowić utrudnienie
w poruszaniu się innych osób po budynkach sądu.

§ 6

Osoby upoważnione do przebywania w budynkach sądu zobowiązane są do poruszania się wyłącznie w kierunku miejsca docelowego określonego
w wezwaniu (zawiadomieniu).

§ 7

1. Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym poprzez przejście przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali zwolnieni są: osoby pełniące najwyższe funkcje państwowe, osoby posiadające immunitet, pracownicy resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służb specjalnych ochrony rządu, osoby wykonujące zadania Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni, notariusze, komornicy sądowi, biegli sądowi i ławnicy,
po wcześniejszym okazaniu ważnej legitymacji służbowej.

2. Prezes i Dyrektor Sądu lub inna upoważniona osoba może zwolnić z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 2 i § 4 inne osoby, niewymienione w ust.1.

§ 8

Prezes i Dyrektor Sądu lub osoba przez nich upoważniona może zawiesić czasowo lub na stałe korzystanie z przywileju, o którym mowa w § 7.

 

§ 9

Na żądanie osób uprawnionych do zarządzania i ochrony obiektu profesjonalnej pomocy udziela policja.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                 Prezes Sądu Rejonowego

        w Mielcu                                                                                                 w Mielcu

      Beata Pelc                                                                                                Ewa Król

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:30
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-09-10 14:38
Opublikował: admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 833