Biegli sądowi

Status biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).   Biegłym może być osoba, która:   1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2) ukończyła 25 lat życia; 3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona; 4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego; 5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.   Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym - pokój 601, tel. (0-15) 688-26-21   Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:   1) Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny. 2) Życiorys. 3) Kwestionariusz osobowy. 4) Odpis dyplomu. 5) Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe, (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji). 6) Opinia i zgoda zakładu pracy. 7) Fotografia.   W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.   Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27.     Wiecej informacji na stronie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:15
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2018-07-10 20:43
Opublikował: admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 272