Biuro Obsługi Interesantów

Uwaga!
W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

STANDARDY OBSŁUGI INTERESANTA

Portal Informatyczny poświęcony standardom obsługi interesanta

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) to stanowisko obsługi interesantów, w którym obsługiwane osoby uzyskają kompleksową informację gwarantującą sprawną komunikację interesantów z sądem.

 

Dane kontaktowe:

 

BOI - 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15

pok. nr 1

     tel. (17) 582-04-01
     fax. (17) 582-04-30

 

Godziny urzędowania:

     poniedziałek  8:00 - 18:00

     wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów w szczególności należy:

1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

2)   wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

3)   wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

4)   kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

5)   udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

6)   udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

7)   udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

8)   informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

9)   udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

10) udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;

11) wydawanie ulotek i informatorów.

Udzielanie informacji, udostępnianie akt sądowych i dokumentów z akt, przesyłanie akt

Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

1)   tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

2)   o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

2. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:

1)   sygnatury albo

2)   oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.

 

UWAGA!

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą, może otrzymać informacje o sprawie, inne niż wskazane w § 97 ust. 1, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie:

1)   gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP;

2)   jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie.

 

W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną.

Jeżeli wskazanie adresu poczty elektronicznej jako adresu do korespondencji, o którym mowa powyżej, następuje w formie ustnej, osoba odbierająca tę informację sporządza notatkę urzędową stwierdzającą ten fakt, chyba że wskazanie nastąpiło do protokołu posiedzenia lub rozprawy. Notatkę urzędową włącza się do akt sprawy.

 

Regulamin Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Mielcu 

Załącznik Rozmiar
Druki do pobrania 35.5 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:02
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2021-06-25 11:28
Opublikował: admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 27 994