V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału – Starszy Referendarz Sądowy Adam Szebla Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Kubik    Dane kontaktowe:   Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych: pok. nr 4A         Kierownik Sekretariatu:                           tel.17 – 582-04-00 wew. 406       fax 17 - 582-04-55       e-mail: kw@mielec.sr.gov.pl   Godziny urzędowania:       poniedziałek  8:00 - 18:00       wtorek - piątek 7:30 - 15:30  
  Obsługę stron zapewnia:   Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych       pok. nr 4A       tel. 17 – 582-04-32   Godziny urzędowania:       poniedziałek  8:00 - 18:00       wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Korespondencja z Sądem odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem „Skrzynki podawczej” – znajdującej się przy Punkcie Ochrony.
  Punkt Badania Ksiąg Wieczystych i Dokumentów       pok. nr 4A       tel. 17 – 582-04-32      Godziny urzędowania:     poniedziałek 08:30 - 17:30     wtorek - piątek 8:00 - 15:00  

W celu ochrony zdrowia i życia pracowników Sądu oraz osób przebywających w budynku Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na Punkcie Badania Ksiąg Wieczystych i Dokumentów obowiązują następujące zasady:

Przeglądanie ksiąg wieczystych i dokumentów będzie możliwe wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Na Punkcie w jednym czasie przybywać może jeden czytający.

Czas jednorazowego wglądu do ksiąg wieczystych i dokumentów zostaje ograniczony do 1 godziny, chyba że obszerność materiału dowodowego, wskazana w trakcie umawiania terminu przeglądania akt wymaga dłuższego czasu.

 

   
             V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Mielcu.                 Księgi wieczyste są jawne. Każdy może  przeglądać księgi wieczyste  w obecności pracownika sądu. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne.                 Księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Mielcu prowadzone są w systemie informatycznym.  Księgi wieczyste prowadzone w tym systemie są udostępniane w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz przez ekspozytury Centralnej Informacji ksiąg Wieczystych, które mieszczą się przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.                Z ksiąg wieczystych za odpłatnością mogą być wydawane : Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty: 1)   od wniosku o wydanie w postaci papierowej: a)  odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych, b)  odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych, c)  wyciągu z księgi wieczystej: –  15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej, –  20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej, –  25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej, –  30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej, pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów, d)  zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń; 2)   od złożonego, na podstawie art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania: a)  odpisu zwykłego księgi wieczystej - 20 zł, b)  odpisu zupełnego księgi wieczystej - 50 zł, c)  wyciągu z księgi wieczystej: –  5 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej, –  10 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej, –  15 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej, –  20 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej, d)  zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 5 zł; 3)   od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych - 20 zł.                Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć : -  właściciel nieruchomości , -  użytkownik wieczysty , -  uprawniony do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, -  osoba na rzecz której wpis ma nastąpić , -   wierzyciel jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.                 W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ.                  Właściciel nieruchomości jest obowiązany  do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.                  Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku bądź na skutek opieszałości  w jego wykonaniu.                  Wnioski o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych i wnioski o wpis w księgach wieczystych  składa się na urzędowym  formularzu , który jest dostępny nieodpłatnie  w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, a  także za pośrednictwem internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (pobierz).                    Do wniosku o odpis z księgi wieczystej  należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.                   Do wniosku o wpis w księdze wieczystej należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej.    Opłatę sądową można uiścić: - w kasie Sądu Rejonowego w Mielcu - w formie przelewu – dokonując wpłaty na konto Sądu Rejonowego w Mielcu.         Nr konta : 17 1010 1528 2000 7722 3100 0000   Na przelewie bankowym należy bezwzględnie podać numer księgi wieczystej oraz wskazać nazwę V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu, którego wpłata dotyczy.      FORMULARZE WNIOSKÓW (na dole strony)

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-21 19:11
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-05-30 13:01
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 32 083