V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału

Starszy Referendarz Sądowy Adam Szebla


Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Kubik

Dane kontaktowe:

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:

Kierownik Sekretariatu:                    

      tel.17 582 04 00 wew. 406

      fax 17 582 80 08

      e-mail: kw@mielec.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:

      poniedziałek  8:00 - 18:00

      wtorek - piątek 7:30 - 15:30


Obsługę stron zapewnia:

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych

      pok. nr 9 - Budynek Główny

      tel. 17 582 04 00 wewnętrzny 3

Godziny urzędowania:

      poniedziałek  8:00 - 18:00

      wtorek - piątek 7:30 - 15:30


Punkt Badania Ksiąg Wieczystych i Dokumentów

      pok. nr 2 Czytelnia AKT

      tel. 17 582 04 00 wewnętrzny 4

   Godziny urzędowania:

    poniedziałek 08:30 - 17:30

    wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Księgi wieczyste i dokumenty udostępniane są po wcześniejszym ich zamówieniu:

a) osobiście na Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych pok. nr 9

b) telefonicznie pod numerem telefonu tel. 17 582 04 00 wewnętrzny 4

c) poprzez przesłanie wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail: kw@mielec.sr.gov.pl

2. Zamówienia należy składać z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.


V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Mielcu.

Księgi wieczyste są jawne. Każdy może  przeglądać księgi wieczyste  w obecności pracownika sądu. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne.

Księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Mielcu prowadzone są w systemie informatycznym.  Księgi wieczyste prowadzone w tym systemie są udostępniane w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz przez ekspozytury Centralnej Informacji ksiąg Wieczystych, które mieszczą się przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

Z ksiąg wieczystych za odpłatnością mogą być wydawane :

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

1)   od wniosku o wydanie w postaci papierowej:

a)  odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych,

b)  odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych,

c)  wyciągu z księgi wieczystej:

–  15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,

–  20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,

–  25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,

–  30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,

d)  zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń;

2)   od złożonego, na podstawie art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:

a)  odpisu zwykłego księgi wieczystej - 20 zł,

b)  odpisu zupełnego księgi wieczystej - 50 zł,

c)  wyciągu z księgi wieczystej:

–  5 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,

–  10 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,

–  15 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,

–  20 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

d)  zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 5 zł;

3)   od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych - 20 zł.

Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć :

-  właściciel nieruchomości ,

-  użytkownik wieczysty ,

-  uprawniony do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

-  osoba na rzecz której wpis ma nastąpić ,

-   wierzyciel jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.

W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany  do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.

Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku bądź na skutek opieszałości  w jego wykonaniu.

Wnioski o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych i wnioski o wpis w księgach wieczystych  składa się na urzędowym  formularzu , który jest dostępny nieodpłatnie  w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, a  także za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (pobierz).

Do wniosku o odpis z księgi wieczystej  należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Do wniosku o wpis w księdze wieczystej należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Opłatę sądową można uiścić:

- w kasie Sądu Rejonowego w Mielcu

- w formie przelewu – dokonując wpłaty na konto Sądu Rejonowego w Mielcu.

 Nr konta : 17 1010 1528 2000 7722 3100 0000

SAMOOBSŁUGOWY TERMINAL PŁATNICZY

Na przelewie bankowym należy bezwzględnie podać numer księgi wieczystej oraz wskazać nazwę V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu, którego wpłata dotyczy.

FORMULARZE WNIOSKÓW (na dole strony)

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-21 19:11
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-10-05 10:27
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 40 592