SKARGI i WNIOSKI

Wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Rejonowego w Mielcu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez Sąd zadań  z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej sprawuje Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu. Stosownie do treści art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t.) czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Mielcu jest Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu.

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu
w każdy wtorek w godzinach 10:00 - 11:00
pok. nr 109 - Sekretariat Prezesa Sądu
tel. 17-582-04-20
e-mail: administracja@mielec.sr.gov.pl

Stosownie do treści art. 41a - 41d  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t.) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524) skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu do Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu.

 • Skargi, w zakresie dotyczącym działalności Sądu, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności Sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 • Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, Prezes Sądu, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
 • Skarga, w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziego lub asesora sądowego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg:  

Skarga lub wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi lub wniosku,
 • imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę lub wniosek,
 • zwięzłą treść skargi lub wniosku,
 • w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Skargi i wnioski mogą być złożone:

 • pisemnie w formie tradycyjnej (papierowej) na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39- 300 Mielec. Skargi lub wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu (parter budynku głównego pokój nr 10) lub za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: administracja@mielec.sr.gov.pl lub prezes@mielec.sr.gov.pl;
 • ustnie do protokołu (skargi lub wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu - pokój nr 109. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek).

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 


Nadzór nad komornikami sądowymi - rozpoznawanie skarg dotyczących działalności komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Stosownie do treści art. 165, art. 167 ust. 1 pkt 4, art. 175  ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U.2021.850 j.t.) Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu sprawuje nadzór administracyjny (odpowiedzialny) nad działalnością komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Mielcu (wykaz Komorników), w ramach którego rozpoznaje skargi dotyczące działalności komorników, niestanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

 


Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu określa ustawa z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki  (Dz.U.2018.75 j.t. ze zm.).

 

Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

Uprawnionym do wniesienia skargi jest:

 • w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - strona;
 • w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - strona;
 • w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - strona lub wnioskodawca;
 • w postępowaniu karnym - strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną;
 • w postępowaniu cywilnym - strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania;
 • w postępowaniu sądowo-administracyjnym - skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony;
 • w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego - strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

 

Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. Skargę o stwierdzenie,
że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie -  do sądu, przed którym toczy się postępowanie.

Sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach - sąd, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności. Skargę składa się bezpośrednio do sądu okręgowego, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-14 18:05
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2021-05-31 13:11
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 4 106