Informacja o podziale czynności

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Mielcu 1)

 1. Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 roku 2)
 2. Zmieniony w dniach:
 1. 07.07.2021r.3)
 2.  28.09.2021r.3)

I

Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu:4)

Lp

Wydział

I Wydział CYWILNY

16)

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)
 0%10 i 11)

Mariusz Tadeusz

Kobylarz

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Sędzia Sądu Okręgowego

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”, „Ns”, „Co”

11)

0%

Wykaz „N” i „Cps”

0%

rep. „Cz”

0%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

---------------------

Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

 

Wiceprezes Sądu

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

decyzje w sprawach rozkładania na raty, umarzania i odraczania spłaty należności Skarbu Państwa w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i ksiąg wieczystych

rozpoznawanie skarg i wniosków w trybie administracyjnego nadzoru prezesa sądu nad komornikami sądowymi

wykonywanie czynności nadzoru administracyjnego w stosunku do komorników sądowych

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8) 80% i 100% jak poniżej w 10 i 11)

Magdalena

Klimek

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

pełnienie funkcji z-cy przewodniczącego wydziału

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”,

11)

80%

rep. „Ns”, „Co” i „Cz”

100%

Wykaz „N” i „Cps”

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sędzia Sądu Rejonowego

Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

80% i 100% jak poniżej w 10 i 11)

Agnieszka

Pszeniczna

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Sędzia bierze udział w przydziale spraw uchylonych
w rep. P w IV Wydziale Pracy.

 

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”

11)

80%

 

rep. „Ns” „Co” i „Cz”

100%

Wykaz „N” i „Cps”

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale spraw uchylonych z rep. „P” w IV Wydziale Pracy

100% udziału w przydziale spraw wszystkich kategorii
w IV Wydziale Pracy w wypadku wyłączenia sędziego referenta

Sędzia Sądu Rejonowego

-

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Jarosław

Janora

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

------

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”, „Ns”, „Co” i „Cz”

11)

100%

Wykaz „N” i „Cps”

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz” „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sędzia Sądu Rejonowego

-

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

----

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100% jak poniżej w 10)

Władysław

Stala

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Sędzia orzeka również w IV Wydziale Pracy 100% oraz pełni funkcję przewodniczącego wydziału

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”, „Cz”

11)

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sędzia Sądu Rejonowego

Przewodniczący IV Wydziału Pracy

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

----

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

50% i 100% jak poniżej w 10 i 11)

Małgorzata

Rębisz-Mędryk

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)  Sędzia orzeka również w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich 50%

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”, „Ns”, „Co”

11)

50%

rep. „Cz”

100%

Wykaz „N” i „Cps”

50%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

 

Sędzia Sądu Rejonowego

----

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

----

 

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

50% jak poniżej w 10)

Ewa

Suchorska – Dziedzic

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)  Referendarz orzeka również w V Wydziale Ksiąg Wieczystych 50%

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

spraw wpływających do wydziału w repertorium Co oznaczonych symbolem 105

11)

100%

20 kolejno zarejestrowanych spraw od początku danego miesiąca z repertorium Co oznaczonych symbolami 104, 104m, 104n, 104p - § 44 ust.2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych,

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

czynności, które mogą być wykonywane przez referendarza na skutek zarządzenia sędziego

czynności w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym wynikające z art. 759 § 11 kpc, z wyłączeniem czynności wynikających z nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości

Referendarz sądowy

---

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

----

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu –
I Wydział Cywilny

14)

Stosownie do treści § 60 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w przydziale spraw w I Wydziale Cywilnym, które przydzielane są referendarzowi nie uwzględnia się referenta nieobecnego w pracy powyżej 30 dni roboczych. 

Informacje dodatkowe

15) ----------------

Lp

Wydział

II KARNY

26)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

30% i 60% jak poniżej w 10)

Ewa

Król

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

pełnienie funkcji prezesa sądu -

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „K”, „W”, wykaz „Ko”, „Kop”

11)

60%

wykaz „Kp”

30%

rozpoznawanie zażaleń
z II Wydziału Karnego, w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji.

60%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Sędzia Sądu Rejonowego

Przewodniczący II Wydziału Karnego

 

Prezes Sądu

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

Sędzia pełni dyżury w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymanie oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

26)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Marian

Rżany

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

----

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „K”, „W”, wykaz „Ko”, „Kp”, „Kop”

11)

100%

rozpoznawanie zażaleń
z II Wydziału Karnego,
w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji.

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur
(art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Sędzia Sądu Rejonowego

Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

nadzór nad wykonywaniem orzeczeń sądowych i KNS

sędzia pełni dyżury w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymanie oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów

26)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Elżbieta

Opałacz

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

----

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „K”, „W”, wykaz „Ko”, „Kp”, „Kop”

11)

100%

rozpoznawanie zażaleń
z II Wydziału Karnego, w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji.

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Sędzia Sądu Rejonowego

-

 

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

zastępstwo SSR Mariana Rżanego w trakcie jego nieobecności
w zakresie nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń sądowych i KNS

Sędzia pełni dyżury
w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymanie oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

 

26)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Lucyna

Fiołek

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

-------

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „K”, „W”, wykaz „Ko”, „Kp”, „Kop”

11)

100%

rozpoznawanie zażaleń
z II Wydziału Karnego, w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji.

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

 

Sędzia Sądu Rejonowego

-

 

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

Sędzia pełni dyżury w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymanie oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

26)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

0%

Tomasz Cezary

Turbak

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Od dnia 01.07.2019r. Sędzia delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu na czas nieokreślony

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. K, W, wykaz Ko, Kp, Kop

11)

0%

rozpoznawanie zażaleń
z II Wydziału Karnego, w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji.

0%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

-

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym
w Tarnobrzegu

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

 

 

 

 

 

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu –
II Wydział Karny

14) ----------------

Informacje dodatkowe

15) ----------------

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Wydział

III Rodzinny i Nieletnich

36)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

60% i 100% jak poniżej w 10)

Grzegorz

Król

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

pełnienie funkcji przewodniczącego wydziału -
§ 68 ust. 1 pkt 2 lit. d Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

z rep.: „RC”, „RNs”, „Nsm”, „Nkd”, „RNc”, „RCo” oraz z wykazu „Nmo”, „RCps”

11)

100%

rep. „RCz”

60%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

60% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „Pz”

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich

Sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich
i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

 

 

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

Sędzia pełni dyżury w sprawach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu spraw opiekuńczych, z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy

o ochronie zdrowia psychicznego i o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze, zgodnie z planem dyżurów.

36)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100% jak poniżej
w 10)

Katarzyna

Sypek-Augustyn

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

----

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

z rep.: „RC”, „RNs”, „Nsm”, „Nkd”, „RNc”, „RCo”, „RCz” oraz z wykazu „Nmo”, „RCps”

11)

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „Pz”

Sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Sędzia Sądu Rejonowego

Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu spraw opiekuńczych, z ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy

o ochronie zdrowia psychicznego
i o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w dni wolne od pracy
i święta oraz w dni robocze, zgodnie z planem dyżurów.

36)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

50% jak poniżej w 10)

Małgorzata

Rębisz-Mędryk

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9) Sędzia orzeka również w I Wydziale Cywilnym 50%

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

z rep.: „RC”, „RNs”, „Nsm”, „Nkd”, „RNc”, „RCo”, „RCz” oraz z wykazu „Nmo”, „RCps”

11)

50%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „Pz”

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Sędzia Sądu Rejonowego

--------

 

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

Sędzia pełni dyżury w sprawach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu spraw opiekuńczych, z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze, zgodnie z planem dyżurów

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu

14) § 56 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.  

Informacje dodatkowe

15) ----------------

 

 

 

 

Lp

Wydział

IV Wydział Pracy

46)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100% 100% jak poniżej w 10)

Władysław

Stala

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

 

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „P”, „Np.”, „Po”, „Pz”

11)

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Cz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sędzia Sądu Rejonowego

Przewodniczący IV Wydziału Pracy

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

 

 

 

46)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

0%

Agnieszka

Pszeniczna

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Sędzia orzeka w pełnym wymiarze w I Wydziale Cywilnym. Sędzia bierze udział
w przydziale spraw uchylonych
w rep. P w IV Wydziale Pracy
w pełnym zakresie

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „P”, „Np”, „Po”

 

11)

0%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale spraw uchylonych z rep. „P”
w IV Wydziale Pracy

100% udziału w przydziale spraw wszystkich kategorii w IV Wydziale Pracy w wypadku wyłączenia sędziego referenta

Sędzia Sądu Rejonowego

-

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

 

-

 

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu

14)

Stosownie do treści § 60 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w IV Wydziale Pracy w przydziale spraw nie uwzględnia się referenta nieobecnego w pracy powyżej 30 dni roboczych.

Informacje dodatkowe

15) ----------------

 

 

Lp

Wydział

V Wydział Ksiąg Wieczystych

56)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Adam

Szebla

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

-

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

DzKw i DzZd

11)

100%

DzKo

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

--

Starszy Referendarz Sądowy

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

56)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Bogdan

Karkut

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

-

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

DzKw i DzZd

11)

100%

DzKo

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

--

Starszy Referendarz Sądowy

------

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

56)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

50%

Ewa

Suchorska – Dziedzic

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Referendarz orzeka również w I Wydziale Cywilnym

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

DzKw i DzZd

11)

50%

DzKo

50%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

 

Referendarz Sądowy

------

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu

14)  Przydział spraw następuje według obowiązującego w Wydziale systemu automatycznej dekretacji określonego w SOWKW (System Obsługi Wydziałów Ksiąg Wieczystych) według równomiernego obciążenia z warunkami przy uwzględnieniu zasad określonych w § 59 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Wnioski dekretowane są według liczby wniosków zadekretowanych na poszczególnych orzekających tak, aby zachować zapisane w parametrach równe proporcje obciążenia na każdego referendarza. Wniosek może być zadekretowany na innego orzekającego, jeżeli w jego referacie znajduje się księga wieczysta z dekretowanego wniosku. Wnioski do jednego pisma dekretowane są na tego samego orzekającego posiadającego daną księgę wieczystą w referacie. W parametrach użytkownika zaznaczona jest możliwość dekretowania ręcznego na orzekającego, wniosków DzKw, dekretowana jest ona niezależnie od dekretacji automatycznej. Wnioski zadekretowane automatycznie mogą być przedekretowane ręcznie na osoby, dla których zaznaczono możliwość dekretowania ręcznego.

Informacje dodatkowe

15) ----------------

Sędziowie/Asesorzy orzekający w I Wydziale Cywilnym rozpoznają skargi na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych: SSR Mariusz Kobylarz, SSR Magdalena Klimek, SSR Władysław Stala, SSR Małgorzata Rębisz-Mędryk, ASR Jarosław Janora.

 

 

II

Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych16):

 

Lp.

Rodzaje spraw

Liczba dyżurnych i pełniących zastępstwa

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sadowi i referendarze sądowi

1

cywilne w I Wydziale Cywilnym

2 zastępców

Sędziowie I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Pracy

2

karne i wykroczeniowe w II Wydziale Karnym

1 dyżurny

2 zastępców 

Sędziowie II Wydziału Karnego z wyłączeniem SSR Tomasza Turbaka delegowanego na czas nieokreślony do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

3

rodzinne i nieletnich
 w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

1 dyżurny/zastępca

Sędziowie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

4

pracownicze w IV Wydziale Pracy

2 zastępców

Sędziowie I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Pracy

5

Wieczystoksięgowe w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

2 zastępców

Referendarze w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

 

 

                                                                                                 Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                          w Mielcu

                                                                                                          Ewa Król

 

Objaśnienia:

 1. Wpisać nazwę sądu.
 2. Wpisać datę początkową obowiązywania podziału czynności.
 3. Wpisać daty, w których zaczęły obowiązywać kolejne zmiany podziału czynności.
 4. Dodać kolejne tabele dla kolejnych wydziałów.
 5. Wpisać nazwę i numer wydziału.
 6. Część tabeli objętą lp. 1 należy powtórzyć dla kolejnych orzeczników w wydziale.
 7. Jeżeli orzecznik ma przydział spraw lub zadań sądu w więcej niż jednym wydziale, należy wymienić go w każdym z wydziałów.
 8. Określić wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw i zadań sądu przy założeniu, że dla osoby niepełniącej funkcji wskaźnik ten wynosi 100%.
 9. Jeżeli podstawowy wskaźnik przydziału jest niższy od 100% z przyczyn innych niż pełnione funkcje, należy zamieścić uzasadnienie (np. „ze względu na specjalizację w sprawach...”).
 10. Określić rodzaj spraw, dla których określono wskaźnik przydziału inny niż podstawowy, z uzasadnieniem (np. dla wskaźnika niższego od podstawowego: „apelacje w postępowaniu nieprocesowym - ze względu na specjalizację w sprawach wieczystoksięgowych”). Dodać kolejne wiersze dla kolejnych rodzajów spraw, jeżeli został w nich określony wskaźnik przydziału inny niż podstawowy lub inny niż w wierszu wyżej.
 11. Jeżeli sędzia jest wyłączony z przydziału spraw określonego rodzaju, należy wpisać „0”.
 12. Określić indywidualne reguły przydziału inne niż określane wskaźnikami przydziału (np. „sprawy związane z wykonywaniem kary grzywny”, „sprawy o ubezwłasnowolnienie - członek składu” - gdy sędzia ma wskaźnik przydziału 0 w danym rodzaju spraw, lecz jest członkiem składu na podstawie § 55 ust. 4).
 13. Podać obowiązki inne niż rozpoznawanie przydzielonych spraw (np. „okresowe kontrole w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w. oraz Domu Pomocy Społecznej w.”).
 14. Określić ewentualne ogólne reguły przydziału spraw inne niż określane wskaźnikami przydziału (np. „sprawy wykonawcze są przydzielane sędziom, którzy wydali wykonywane orzeczenie”) lub już ustanowione w Regulaminie (np. nie należy powtarzać reguły ustanowionej w § 46 ust. 2, lecz na podstawie § 57 można ją uzupełnić o dalsze sprawy związane z egzekucją z nieruchomości).
 15. Postanowienia podziału czynności nieobjęte innymi rubrykami.
 16. Określić liczbę orzeczników pełniących dyżury i zastępstwa w jednym dniu oraz orzeczników podlegających wyznaczeniu do planu, np.:

1

karne

1 dyżurny/zastępca

1 zastępca

sędziowie II Wydziału

2

cywilne w I Wydziale

1 zastępca

sędziowie I Wydziału

3

cywilne w V Wydziale

1 zastępca

sędziowie V Wydziału oraz sędzia NN z IV Wydziału Pracy

lub

 

 

1

karne

2 dyżurnych/zastępców

sędziowie II Wydziału, a od 15 czerwca do 15 września zastępstwa pełnią także sędziowie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

od 15 czerwca

do 15 września

1 dyżurny

1 zastępca

2

cywilne

2 zastępców

sędziowie I i V Wydziału

 

 1. Należy dodać kolejne wiersze stosownie do liczby rodzajów spraw, dla których jest określany plan dyżurów oraz zastępstw.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-12-22 09:43
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-10-05 11:54
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 209