Informacja o podziale czynności

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia

w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Mielcu 1)

  1. Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 roku 2)
  2. Zmieniony w dniach:
  1. 07.07.2021r..3)
  2. 28.09.2021r.3)
  3. 26.04.2022r.3)
  4. 07.12.2022r.
  5. 01.01.2023r. oraz 10.01.2023r. 

I

Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu:4)

Lp

Wydział

I Wydział CYWILNY

16)

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

0%10 i 11)

Mariusz Tadeusz

Kobylarz

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Sędzia Sądu Okręgowego

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”, „Ns”, „Co”

11)

0%

Wykaz „N” i „Cps”

0%

rep. „Cz”

0%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

 -------------------------------------

Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Przewodniczący
I Wydziału Cywilnego

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Mielcu

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

decyzje w sprawach rozkładania na raty, umarzania i odraczania spłaty należności Skarbu Państwa w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i ksiąg wieczystych

rozpoznawanie skarg i wniosków w trybie administracyjnego nadzoru prezesa sądu nad komornikami sądowymi

wykonywanie czynności nadzoru administracyjnego w stosunku do komorników sądowych

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

80% i 100% jak poniżej w 10 i 11)

Magdalena

Klimek

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

pełnienie funkcji z-cy przewodniczącego wydziału

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”,

11)

80%

rep. „Ns”, „Co” i „Cz”

100%

Wykaz „N” i „Cps”

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

 

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sędzia Sądu Rejonowego

Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

80% i 100% jak poniżej w 10 i 11)

Agnieszka

Pszeniczna

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Sędzia bierze udział w przydziale spraw uchylonych
w rep. P w IV Wydziale Pracy.

 

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”

11)

80%

 

rep. „Ns” „Co” i „Cz”

100%

Wykaz „N” i „Cps”

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale spraw uchylonych z rep. „P” w IV Wydziale Pracy

100% udziału w przydziale spraw wszystkich kategorii
w IV Wydziale Pracy

w wypadku wyłączenia sędziego referenta

Sędzia Sądu Rejonowego

-

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Jarosław

Janora

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

------

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”, „Ns”, „Co” i „Cz”

11)

100%

Wykaz „N” i „Cps”

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz” i „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sędzia Sądu Rejonowego

-

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

----

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100% jak poniżej w 10)

Władysław

Stala

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Sędzia orzeka również w IV Wydziale Pracy 100% oraz pełni funkcję przewodniczącego wydziału

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”, „Cz”

11)

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sędzia Sądu Rejonowego

Przewodniczący IV Wydziału Pracy

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

----

 

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Agata

Ludera - Ruszel

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

------

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”, „Ns”, „Co” i „Cz”

 

11)

100%

Wykaz „N” i „Cps”

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100%

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz” i „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

 

 

 

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sędzia Sądu Rejonowego

-

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

----

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

50% i 100% jak poniżej w 10 i 11)

Małgorzata

Rębisz-Mędryk

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)  Sędzia orzeka również w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich 50%

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „C”, „Nc”, „Ns”, „Co”

11)

50%

rep. „Cz”

100%

Wykaz „N” i „Cps”

50%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w I Wydziale Cywilnym

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sędzia Sądu Rejonowego

-

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

50% jak poniżej w 10)

Ewa

Suchorska – Dziedzic

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)  Referendarz orzeka również w V Wydziale Ksiąg Wieczystych 50%

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

spraw wpływających do wydziału w repertorium Co oznaczonych symbolem 105

11)

100%

20 kolejno zarejestrowanych spraw od początku danego miesiąca z repertorium Co oznaczonych symbolami 104, 104m, 104n, 104p - § 44 ust.2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych,

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

czynności, które mogą być wykonywane przez referendarza na skutek zarządzenia sędziego

czynności w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym wynikające z art. 759 § 11 kpc, z wyłączeniem czynności wynikających z nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości

Referendarz sądowy

---

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

----

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu –
I Wydział Cywilny

14)

Stosownie do treści § 60 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w przydziale spraw w I Wydziale Cywilnym, które przydzielane są referendarzowi nie uwzględnia się referenta nieobecnego w pracy powyżej 30 dni roboczych. 

Informacje dodatkowe

15) ----------------

Lp

Wydział

II KARNY

26)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

60% i 100% jak poniżej w 10)

Ewa

Król

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

pełnienie funkcji przewodniczącego wydziału
 

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „K”, „W”, wykaz „Ko”, „Kop”

11)

100%

wykaz „Kp”

60%

rozpoznawanie zażaleń
z II Wydziału Karnego, w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji.

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Sędzia Sądu Rejonowego

Przewodniczący II Wydziału Karnego

 

 

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

Zastępstwo SSR Mariana Rżanego w trakcie jego nieobecności
w zakresie nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń sądowych i KNS.

Sędzia pełni dyżury w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymanie oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

26)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Marian

Rżany

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

----

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „K”, „W”, wykaz „Ko”, „Kp”, „Kop”

11)

100%

rozpoznawanie zażaleń
z II Wydziału Karnego,
w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji.

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur
(art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Sędzia Sądu Rejonowego

Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

nadzór nad wykonywaniem orzeczeń sądowych i KNS

sędzia pełni dyżury w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymanie oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów

26)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Elżbieta

Opałacz

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

----

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „K”, „W”, wykaz „Ko”, „Kp”, „Kop”

11)

100%

rozpoznawanie zażaleń
z II Wydziału Karnego, w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji.

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

 

Sędzia Sądu Rejonowego

-

 

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

Sędzia pełni dyżury
w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymanie oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

26)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Lucyna

Fiołek

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

-------

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „K”, „W”, wykaz „Ko”, „Kp”, „Kop”

11)

100%

rozpoznawanie zażaleń
z II Wydziału Karnego, w których zażalenie przysługuje do innego składu sądu pierwszej instancji.

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

 

Sędzia Sądu Rejonowego

-

 

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

Sędzia pełni dyżury w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, trybów przyspieszonych w sprawach karnych i wykroczeniowych, zażaleń na zatrzymanie oraz w sprawach związanych z przesłuchaniem w trybie art. 185a-d kpk, w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze zgodnie z planem dyżurów.

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu –
II Wydział Karny

14) ----------------

Informacje dodatkowe

15) ----------------

 

 

 

 

Lp

Wydział

III Rodzinny i Nieletnich

36)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

30% i  70% jak poniżej w 10)

Grzegorz

Król

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

pełnienie funkcji przewodniczącego wydziału, prezesa sądu

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

z rep.: „RC”, „RNs”, „Nsm”, „Nkd”, „RNc”, „RCo” oraz z wykazu „Nmo”, „RCps”

11)

70%

rep. „RCz”

30%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

30% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „Pz”

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Sędzia Sądu Rejonowego

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich

Sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich
i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

Sędzia pełni dyżury w sprawach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu spraw opiekuńczych, z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy

o ochronie zdrowia psychicznego i o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze, zgodnie z planem dyżurów.

36)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100% jak poniżej w 10)

Katarzyna

Sypek-Augustyn

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

----

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

z rep.: „RC”, „RNs”, „Nsm”, „Nkd”, „RNc”, „RCo”, „RCz” oraz z wykazu „Nmo”, „RCps”

11)

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „Pz”

Sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Sędzia Sądu Rejonowego

Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu spraw opiekuńczych, z ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy

o ochronie zdrowia psychicznego
i o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w dni wolne od pracy
i święta oraz w dni robocze, zgodnie z planem dyżurów.

36)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

50% jak poniżej w 10)

Małgorzata

Rębisz-Mędryk

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9) Sędzia orzeka również
w I Wydziale Cywilnym
w wymiarze 50%

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

z rep.: „RC”, „RNs”, „Nsm”, „Nkd”, „RNc”, „RCo”, „RCz” oraz z wykazu „Nmo”, „RCps”

11)

50%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „Pz”

sprawy podlegające przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a § 1 USP);

sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń – przydział spraw referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie (§ 57 pkt 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Sędzia Sądu Rejonowego

--------

 

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

Sędzia pełni dyżury w sprawach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu spraw opiekuńczych, z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w dni wolne od pracy i święta oraz w dni robocze, zgodnie z planem dyżurów

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu

14) § 56 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.  

Informacje dodatkowe

15) ----------------

 

Lp

Wydział

IV Wydział Pracy

46)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100% 100% jak poniżej w 10)

Władysław

Stala

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

 

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „P”, „Np.”, „Po”, „Pz”

11)

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „RCz”, „Cz”

100% udziału w przydziale skarg na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sędzia Sądu Rejonowego

Przewodniczący IV Wydziału Pracy

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

 

46)

Imię (imiona)

Nazwisko

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

0%

Agnieszka

Pszeniczna

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Sędzia orzeka w pełnym wymiarze w I Wydziale Cywilnym. Sędzia bierze udział
w przydziale spraw uchylonych
w rep. P w IV Wydziale Pracy
w pełnym zakresie

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

rep. „P”, „Np”, „Po”

 

11)

0%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

100% udziału w przydziale spraw z rep. „Cz”, „RCz”, „Pz”

100% udziału w przydziale spraw uchylonych z rep. „P”
w IV Wydziale Pracy

100% udziału w przydziale spraw wszystkich kategorii w IV Wydziale Pracy w wypadku wyłączenia sędziego referenta

Sędzia Sądu Rejonowego

-

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

 

-

 

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu

14)

Stosownie do treści § 60 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

w IV Wydziale Pracy w przydziale spraw nie uwzględnia się referenta nieobecnego

w pracy powyżej 30 dni roboczych.

Informacje dodatkowe

15) ----------------

Lp

Wydział

V Wydział Ksiąg Wieczystych

56)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Adam

Szebla

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

-

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

DzKw i DzZd

11)

100%

DzKo

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

--

Starszy Referendarz Sądowy

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

56)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

100%

Bogdan

Karkut

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

-

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

DzKw i DzZd

11)

100%

DzKo

100%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

--

Starszy Referendarz Sądowy

------

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

56)

Imię (imiona)

Nazwisko 7)

Podstawowy wskaźnik przydziału

8)

50%

Ewa

Suchorska – Dziedzic

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

9)

Referendarz orzeka również w I Wydziale Cywilnym

Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

DzKw i DzZd

11)

50%

DzKo

50%

Stanowisko służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły przydziału12)

 

Referendarz Sądowy

------

Obowiązki niezwiązane z przydziałem 13)

-

 

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu

14)  Przydział spraw następuje według obowiązującego w Wydziale systemu automatycznej dekretacji określonego w SOWKW (System Obsługi Wydziałów Ksiąg Wieczystych) według równomiernego obciążenia z warunkami przy uwzględnieniu zasad określonych w § 59 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Wnioski dekretowane są według liczby wniosków zadekretowanych na poszczególnych orzekających tak, aby zachować zapisane w parametrach równe proporcje obciążenia na każdego referendarza. Wniosek może być zadekretowany na innego orzekającego, jeżeli w jego referacie znajduje się księga wieczysta z dekretowanego wniosku. Wnioski do jednego pisma dekretowane są na tego samego orzekającego posiadającego daną księgę wieczystą w referacie. W parametrach użytkownika zaznaczona jest możliwość dekretowania ręcznego na orzekającego, wniosków DzKw, dekretowana jest ona niezależnie od dekretacji automatycznej. Wnioski zadekretowane automatycznie mogą być przedekretowane ręcznie na osoby, dla których zaznaczono możliwość dekretowania ręcznego.

Informacje dodatkowe

15) ----------------

Sędziowie/Asesorzy orzekający w I Wydziale Cywilnym rozpoznają skargi na orzeczenia referendarza w V Wydziale Ksiąg Wieczystych: SSR Magdalena Klimek, SSR Władysław Stala, SSR Małgorzata Rębisz-Mędryk, SSR Jarosław Janora, SSR Agata Ludera – Ruszel.

 

II

Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych16):

 

Lp.

Rodzaje spraw

Liczba dyżurnych i pełniących zastępstwa

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sadowi i referendarze sądowi

1

cywilne w I Wydziale Cywilnym

2 zastępców

Sędziowie I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Pracy

2

karne i wykroczeniowe w II Wydziale Karnym

1 dyżurny

2 zastępców 

Sędziowie II Wydziału Karnego z wyłączeniem SSR Tomasza Turbaka delegowanego na czas nieokreślony do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

3

rodzinne i nieletnich
 w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

1 dyżurny/zastępca

Sędziowie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

4

pracownicze w IV Wydziale Pracy

2 zastępców

Sędziowie I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Pracy

5

Wieczystoksięgowe w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

2 zastępców

Referendarze w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu Grzegorz Król

 

Załącznik Rozmiar
skan informacji 626.97 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-12-22 09:43
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2023-01-19 16:06
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 444