Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125, dalej: DODO), informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15 oraz Minister Sprawiedliwości, 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskich 11 w zakresie realizowanych zadań.

2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15 w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15, Minister Sprawiedliwości, 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa w ramach realizowanych zadań.

3. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15.

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Mielcu możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15 lub adresem e-mail: iod@mielec.sr.gov.gov.pl.

5. Przetwarzanie danych osobowych  odbywa się w celu:

1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
2) procesu rekrutacyjnego,

3) procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,

4) realizacji umów cywilnoprawnych,

5) realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

6) prowadzenia sprawozdawczości,

7) prowadzenia działalności finansowej,

8) prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,

9) sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,

10) realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,

11) realizacji zadań niezbędnych do nawiązania stosunku pracy z referendarzami sądowymi,
12) przeprowadzania kontroli i audytów,

13) realizacji szkoleń,

14) realizacji praktyk i staży,

15) realizacji projektów informatycznych w sądach powszechnych,

16) udostępniania informacji publicznej,

17) udzielania informacji uprawnionym osobom,

18) rozpatrywania skarg i wniosków,

19) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 DODO.
7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:

1) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo
to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,

2) usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
3) ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone
na podstawie odrębnych przepisów,

4) wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych
są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości
tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27 właściwego dla Sądu Rejonowego w Mielcu, dane kontaktowe dostępne na stronie: https://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/ w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

10. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń
lub ochrony przed nimi.

Pozostałe informacje dostępne są w klauzulach informacyjnych poniżej.

Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowań sądowych.

Klauzula informacyjna dla komorników i asesorów komorniczych.

Klauzula informacyjna dla osób telefonujących do sądu.

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski.

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego.

Klauzula informacyjna dla urzędników i innych pracowników Sądu Rejonowego w Mielcu.

Klauzula informacyjna dla sędziów/asesorów/referendarzy Sądu Rejonowego w Mielcu.

Klauzula informacyjna dla kuratorów zawodowych w Sądzie Rejonowym w Mielcu.

Klauzula informacyjna dla kuratorów społecznych w Sądzie Rejonowym w Mielcu.

Klauzula informacyjna dla asystentów sędziów w Sądzie Rejonowym w Mielcu.

Klauzula informacyjna dla sędziów w stanie spoczynku Sądu Rejonowego w Mielcu.

Klauzula informacyjna dla osób pobierających uposażenie rodzinne.

Klauzula informacyjna dla emerytów i rencistów - byłych pracowników Sądu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-06-10 14:34
Wytworzył: Michał Michna
Publikacja w dniu: 2021-09-16 07:48
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 339