Kuratorzy

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Dane kontaktowe:

tel. 17 582 04 31
fax 17 582 80 08
tel. 17 582 04 37
e-mail: zkss1@mielec.sr.gov.pl

Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych - Kurator specjalista Marcin Rybak

Tel. 17 582 04 31

e-mail: marcin.rybak@mielec.sr.gov.pl

Dyżury:
wtorek, środa i piątek 7:30 - 15:30


kurator specjalista Zbigniew Micek

Dyżury: wtorek, czwartek

tel. 17 582 04 37

e-mail: zbigniew.micek@mielec.sr.gov.pl


kurator specjalista Małgorzata Róg

Dyżur: poniedziałek, czwartek

tel. 17 582 04 37

e-mail: malgorzata.rog@mielec.sr.gov.pl


kurator specjalista Małgorzata Król

Dyżur: środa, piątek

tel. 17 582 04 37

e-mail: malgorzata.krol@mielec.sr.gov.pl

kurator zawodowy Klaudia Ślusarczyk

Dyżur: poniedziałek, czwartek

el. 17 582 04 37

e-mail: klaudia.slusarczyk@mielec.sr.gov.pl

kurator specjalista Marta Jarosz-Midura

Dyżur: wtorek, piątek

tel. 17 582 04 37

e-mail: marta.jarosz-midura@mielec.sr.gov.pl


II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Dane kontaktowe:
tel. 17 582 04 33
fax 17 582 80 08
e-mail: zkss2@mielec.sr.gov.pl

Kierownik II Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich - Kurator specjalista Agnieszka Chmielowiec
Dyżury:
wtorek, środa i piątek:7:30 - 15:30

e-mail: agnieszka.chmielowiec@mielec.sr.gov.pl


Kurator specjalista Cecylia Dmuchała-Najuch

Dyżur: poniedziałek, środa

tel. 17 582 04 33

e-mail: cecylia.dmuchala-najuch@mielec.sr.gov.pl


Kurator specjalista Anna Brudniak-Kuźmińska

Dyżur: środa, czwartek

tel. 17 582 04 33

e-mail: anna.brudniak-kuzminska@mielec.sr.gov.pl


Kurator specjalista Marta Bojarska

Dyżur: wtorek, piątek  

tel.7 582 04 33

e-mail: marta.bojarska@mielec.sr.gov.pl


Kurator zawodowy Agnieszka Duszkiewicz-Socha

Dyżur: wtorek, piątek

 tel. 17 582 04 33

e-mail: agnieszka.duszkiewicz-socha@mielec.sr.gov.pl


Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani "kuratorami zawodowymi",

2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani "kuratorami społecznymi".

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych, w szczególności:

  • sprawują nadzory nad nieletnimi,
  • sprawują nadzory nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  • sprawują dozory nad skazanymi wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem na okres próby (w sprawach w których orzeczono dozór kuratora i w sprawach gdzie orzeczono obowiązki bez dozoru kuratora),
  • sprawują dozory nad skazanymi warunkowo przedterminowo zwolnionymi z zakładów karnych,
  • nadzorują wykonywanie kary ograniczenia wolności,
  • udzielają pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych,
  • nadzorują pracę kuratorów społecznych.

W oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1095 ) wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:

1) odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych,

2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości,

3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd,

4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem,

5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

W Sądzie Rejonowym w Mielcu funkcjonują dwa zespoły kuratorskiej służby sądowej:

  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych;
  • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich;

INFORMATOR W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OBECNOŚCI KURATORA SĄDOWEGO PRZY KONTAKTACH RODZICÓW Z DZIEĆMI

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:49
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-09-12 11:12
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 29 145