Kuratorzy

W związku  z zagrożeniem wirusem  SARS CoV-2 (koronawirus) oraz w celu  zapobiegania i przeciwdziałania  zarażeniu informuję, iż kontakt osobisty stron z kuratorami sądowymi zostaje ograniczony na rzecz kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną oraz korespondencyjną.

    I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych   Kierownik I ZKSS - Kurator specjalista Małgorzata Tobiasz   Dane kontaktowe:   pok. nr 105A       tel. 17- 582-04-31       fax 17-582-04-75       tel. 17-582-04-37       e-mail: zkss1@mielec.sr.gov.pl   Dyżury:         poniedziałek 8:00 - 16:00       wtorek - piątek 7:30 - 15:30   Zbigniew Micek -  wtorek, czwartek       pok.105A,        tel.(0-17) 582-04-31   Małgorzata Tobiasz - poniedziałek, środa       pok.105A,       tel.(0-17) 582-04-37   Małgorzata Róg - poniedziałek, czwartek       pok.105A,       tel.(0-17) 582-04-37   Małgorzata Król - środa, piątek       pok.105A,       tel.(0-17) 582-04-37   Marcin Rybak - wtorek, piątek       pok.105A,       tel.(0-17) 582-04-37  
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich.    Kierownik II ZKSS - Kurator specjalista Agnieszka Chmielowiec   Dane kontaktowe:   pok. nr 104A       tel. 17-582-04-33       tel. 17-582-04-58       fax 17-582-04-76       e-mail: zkss2@mielec.sr.gov.pl   Dyżury:         poniedziałek 8:00 - 16:00       wtorek - piątek 7:30 - 15:30   Cecylia Dmuchała-Najuch - poniedziałek, środa       pok.104A,       tel.(0-17) 582-04-33   Anna Brudniak-Kuźmińska - środa, czwartek       pok.104A,       tel.(0-17) 582-04-33   Łukasz Ficek - poniedziałek, czwartek       pok.104A,       tel.(0-17) 582-04-33   Agnieszka Chmielowiec - wtorek, środa i piątek       pok.112 A,       tel.(0-17) 582-04-58   Marta Bojarska - poniedziałek, czwartek       pok.112 A,        tel.(0-17) 582-04-33-58  

 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani "kuratorami zawodowymi",

2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani "kuratorami społecznymi".

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych, w szczególności:

  • sprawują nadzory nad nieletnimi,
  • sprawują nadzory nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  • sprawują dozory nad skazanymi wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem na okres próby (w sprawach w których orzeczono dozór kuratora i w sprawach gdzie orzeczono obowiązki bez dozoru kuratora),
  • sprawują dozory nad skazanymi warunkowo przedterminowo zwolnionymi z zakładów karnych,
  • nadzorują wykonywanie kary ograniczenia wolności,
  • udzielają pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych,
  • nadzorują pracę kuratorów społecznych.

W oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych ( Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:

1) odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych,

2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości,

3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd,

4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem,

5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

 

W Sądzie Rejonowym w Mielcu funkcjonują dwa zespoły kuratorskiej służby sądowej:

  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych;
  • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich;

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:49
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-08-05 12:21
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 21 310