Oddział Finansowy

Główny Księgowy

 Izabela Kilian


Dane kontaktowe:
Gabinet Głównego Księgowego
pok. nr 102 A
tel. 17 582 04 08
fax 17 582 80 08
e-mail: ksiegowosc@mielec.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek  8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30Do zakresu działania Oddziału Finansowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego w Mielcu oraz obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
 • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 • ochronę mienia będącego w posiadaniu Sądu,
 • prawidłowe wykonywanie zadań oraz sprawozdawczości finansowej;
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz należności sądowych;
 2. przechowywanie w kasie Sądu dokumentów, składanych do spraw sądowych;
 3. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji;
 4. gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych;
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych;
 6. kontrola przestrzegania w sądzie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 7. prowadzenie gospodarki finansowej Sądu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej w szczególności na:
 • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi  w dyspozycji,
 • organizowaniu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 1. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 2. przygotowywanie planu finansowego sądu, w tym w układzie zadaniowym i przedstawienie go dysponentowi budżetu sądów w obszarze właściwości okręgu, a następnie wykonywanie budżetu sądu;
 3. przygotowywanie projektu zmian w planie finansowym Sądu Rejonowego
 4. opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu;
 5. dysponowanie rachunkami bieżącymi Sądu, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków;
 6. monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzanie informacji w tym zakresie;
 7. sporządzanie kwartalnych ocen dotyczących wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków Sądu;
 8. monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzanie informacji w tym zakresie;
 9. sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej w zakresie finansowym (część budżetowa 15/9), na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 10. realizowanie obowiązków płatnika (składek ZUS) na podstawie odrębnych przepisów;
 11. obsługa elektronicznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR na poziomie dysponenta trzeciego stopnia;
 12. naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Sądu;

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:46
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-08-30 14:37
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 357