Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach oraz usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni i odśnieżania na terenie posesji Sądu Rejonowego w Mielcu i przyległych chodnikach w roku 2021

Wynik przetargu

Zamawiający – Sąd Rejonowy w Mielcu, reprezentowany przez Panią Beatę Pelc – Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej „Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na „Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach oraz usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni  i odśnieżania na terenie posesji Sądu Rejonowego w Mielcu i przyległych chodnikach w okresie czasu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

W wyniku dokonanego sprawdzenia z postępowania wykluczono Wykonawcę:
Konsorcjum: Firma ROKO Bąk Małgorzata oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  TOP-SERVIS Bąk Mirosław, 39-331 Chorzelów 196.
Podstawa prawna wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
Szczegółowe uzasadnienie wykluczenia, wraz wyjaśnieniem powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, o których mowa w art. 24 ust. 8 Pzp, nie zostały uznane przez Zamawiającego za wystarczające, zawiera informacja przekazana Wykonawcom zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp.
W przypadku wykluczenia, ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP, uznaje się za odrzuconą, wobec czego nie podlega ona ocenie.

W związku z wykluczeniem ww. Wykonawcy,

WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA NR 5:
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o. o.  oraz Karabela – Serwis Sp. z o.o., adres Lidera: ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg.
Oferowana cena brutto: 163 022,28 zł
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała drugą w kolejności ilość punktów w oparciu o kryterium ceny i kryterium częstotliwości usługi, ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po wykluczeniu Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dokonano wyboru kolejnej oferty, złożonej przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu oraz spełniającego warunki udziału w postępowania.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp – dział VI Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę
w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pełna treść Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy dostępna w załącznikach poniżej.

 

Informacja o udzielaniu zamówienia publicznego

 

 

Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach oraz usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni i odśnieżania na terenie posesji Sądu Rejonowego w Mielcu i przyległych chodnikach w okresie czasu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r
 

Załączniki do przetargu

Pełny tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Załącznik do przetargu

Informacja o udzielaniu zamówienia publicznego

2020-12-07 Justyna Maroń Informacja o udzielaniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykluczeniu wykonawcy.

2020-11-10 Justyna Maroń Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykluczeniu wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

2020-10-30 Michał Michna Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja z otwarcia ofert - Skan z podpisami

Wyjaśnienia Zamawiajacego z dnia 26.10.2020

2020-10-26 Michał Michna Wyjaśnienia Zamawiajacego z dnia 26.10.2020
Wyjaśnienia Zamawiajacego z dnia 26.10.2020 - Skan z podpisem

Wyjaśnienia Zamawiającego - Odpowiedzi

2020-10-23 Michał Michna Wyjaśnienia Zamawiającego - Odpowiedzi
Wyjaśnienia Zamawiającego - Odpowiedzi - Skan z podpisem

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020-10-23 Michał Michna Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

2020-10-23 Michał Michna Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ - Skan z podpisem

Załączniki do SIWZ

2020-10-19 Michał Michna 01_Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf
02_Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
03_Załacznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
04_Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post..docx
05_Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
06_Załacznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz pomieszczeń.doc
Załącznik nr 2 do OPZ - częstotliwość wykonywania prac.xls
Załacznik nr 2 do umowy - wzór protokołu odbioru wykonanej usługi.docx

SIWZ

2020-10-19 Michał Michna SIWZ
SIWZ - Skan z podpisem

Ogłoszenie

2020-10-19 Michał Michna Ogłoszenie przetargu.pdf
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-10-19 14:51
Wytworzył: Michał Michna
Publikacja w dniu: 2021-05-06 11:58
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 073