Zarządzenie PSR wraz z wykazami spraw odwołanych i tych które się odbędą w okresie od 6 do 13 listopada 2020r w I Wydziale Cywilnym

Zarządzenie Nr 42/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu

w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 – dot. odwołania terminów rozpraw i posiedzeń   

Na podstawie art. 9a § 1, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365), w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.2019 r., poz. 1040 ze zm.), celem ochrony życia i zdrowia sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziego, urzędników sądowych i innych pracowników sądu (zwanych dalej pracownikami), 
w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-Co V-2 zarządzam, co następuje:

§ 1
Odwołanie w Sądzie Rejonowym w Mielcu w Wydziale I Cywilnym terminów rozpraw oraz posiedzeń jawnych z udziałem stron – w okresie od dnia 6 listopada 2020 roku do dnia 13 listopada 2020 roku, za wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych określonych w katalogu spraw pilnych oraz tych których przeprowadzenie sędziowie referenci uznają za niezbędne, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na stronie internetowej sądu oraz na drzwiach wejściowych budynku sądu.

§ 3
Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu.    
   
Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu
Ewa Król

 

W załączniku lista spraw, które się odbędą oraz tych które zostały odwołane

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-11-05 14:17
Wytworzył: Michał Michna
Publikacja w dniu: 2020-11-05 14:37
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 516