Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia

Mielec, dnia 26 września 2019 roku

 

ZARZĄDZENIE Nr 35/19

Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) w związku z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) zarządza się co następuje:

§ 1

W Sądzie Rejonowym w Mielcu udostępnia się dane o sprawie, treści protokołów i pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej.

§ 2

Wprowadza się wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji przez Sąd Rejonowy w Mielcu w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wprowadza się wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji przez Sąd Rejonowy w Mielcu w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Uchyla się zarządzenie Prezesa Sądu rejonowego w Mielcu z dnia 11 maja 2015 roku A-013-013013/15 zmienione zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 1 grudnia 2016 roku A – 013-0130-10/16 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Mielcu.

§ 5

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2019 r. i podlega publikacji na portalu wewnętrznym, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Mielcu oraz Portalu Informacyjnym.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26.09.2019r.

Wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia publikacji Sądu Rejonowego w Mielcu

I. Wydział I Cywilny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 2015-07-01 z repertoriów:

 • a) C
 • b) Ns
 • c) Co
 • d) Nc
 • e) Cps

II. Wydział II Karny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2015-07-01 z repertoriów:

 • a) K
 • b) W
 • c) Ko
 • d) Kp
 • e) Kop

III. Wydział III Rodzinny i Nieletnich  - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2015-07-01 z repertoriów:

 • a) RC
 • b) RNs
 • c) RCo
 • d) Nsm
 • e) Nkd
 • f) RCps
 • g) Nmo
 • h) RNc

IV. Wydział IV Pracy  - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2015-07-01 z repertoriów:

 • a) P
 • b) Po.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26.09.2019r.

 

Wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym Sądu Rejonowego w Mielcu

Sąd Rejonowy w Mielcu wyłącza czasowo od publikacji w Portalu Informacyjnym pisma:

I. dla Wydziału I Cywilnego:

 • a) postanowienie o zabezpieczeniu, a podlegające wykonaniu przez organ egzekucyjny - wyłączenie do czasu uzyskania informacji o doręczeniu odpisu postanowienia przez ten organ obowiązanemu lub do zakończenia pierwszego po wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu posiedzenia, o terminie którego zawiadomiony był obowiązany – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
 • b) postanowienia o zabezpieczeniu poprzez nakazanie wydania rzeczy będących we władaniu obowiązanego – do czasu uzyskania informacji o doręczeniu przez organ egzekucyjny odpisu postanowienia obowiązanemu lub zakończenia pierwszego po wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu posiedzenia, o terminie którego zawiadomiony był obowiązany – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
 • c) postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w trybie art. 788 kpc – do czasu uzyskania informacji o doręczeniu przez organ egzekucyjny zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub złożeniu zażalenia na wskazane postanowienie – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

II. dla Wydziału II Karnego :

 • a) postanowienia o poszukiwaniu listem gończym – do chwili zatrzymania;
 • b) postanowienia o poszukiwaniu ogólnokrajowym – do czasu ustalenia miejsca pobytu;
 • c) nakazy zatrzymań – do chwili zatrzymania;
 • d) nakazy doprowadzenia – do chwili doprowadzenia;
 • e) protokoły posiedzeń i rozpraw prowadzonych z wyłączeniem jawności – do czasu zniesienia klauzuli niejawności.

III. dla Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich

 • a) postanowienia o zabezpieczeniu wydane na posiedzeniu niejawnym – do czasu potwierdzenia ich doręczenia wszystkim stronom postępowania;
 • b) postanowienia wydane z urzędu w przedmiocie zarządzeń tymczasowych na czas trwania postępowania i wszelkie inne decyzje procesowe zmierzające do wykonania tych zarządzeń – do czasu potwierdzenia ich doręczenia wszystkim stronom postępowania;
 • c) postanowienia wydane na posiedzenia niejawnym co do nadania klauzuli wykonalności (art. 7942 kpc) – do czasu potwierdzenia ich doręczenia wierzycielowi i dłużnikowi.

IV. dla Wydziału IV Pracy:  

 • postanowienia o zabezpieczeniu powództwa – do czasu prawomocności.
Załącznik Rozmiar
skan zarządzenia 176.3 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-11-23 14:36
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-11-23 15:08
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 65