ZARZĄDZENIE Nr 28/2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu w sprawie utworzenia i funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Mielcu

A-013-0130-28/2022

Mielec, dnia 18 lipca 2022 roku

 

ZARZĄDZENIE Nr 28/2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu w sprawie utworzenia i funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Mielcu

Działając na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2022.2072 j.t. ze zm.), § 144 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2021.2046 j.t. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Utworzony w Sądzie Rejonowym w Mielcu Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Mielcu – zwany dalej Portalem Orzeczeń, funkcjonuje od dnia
1 lipca 2015 roku.

2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają prawomocne orzeczenia
z uzasadnieniami wydane w Sądzie Rejonowym w Mielcu, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach, w  których posiedzenia odbywają się w całości lub części przy drzwiach zamkniętych, rozpoznawanych z wyłączeniem jawności oraz orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

 • spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych,
 • postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w tym w sprawach
  ze stosunku między rodzicami a dziećmi, w sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby – za wyjątkiem spraw alimentacyjnych,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 j.t.),
 • postępowania w sprawach nieletnich,
 • sprawy o prawo do renty prowadzone w I i II instancji,
 • postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U.2022.1138 j.t. – zwany dalej „Kodeksem karnym”),
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, określone w art. 149-154 i art. 161 Kodeksu karnego,
 • przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art.: 198 § l § 2, 190, 190a § l
  i § 2 i 191 Kodeksu karnego,
 • przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstw przeciwko rodzinie i opiece,
 • spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy,
 • przestępstwa uregulowane w art. 255a Kodeksu karnego,
 • postępowania wykonawczego w sprawach karnych,
 • zastosowania prawa łaski,
 • postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 roku
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 j.t.),
 • postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2020.685 j.t.),
 • postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 roku
  o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U.1993.17.78 ze zm.),
 • postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2020.2134 j.t.),
 • postępowaniu dotyczącym naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 183d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 j.t.).

3. O publikacji orzeczenia decyduje sędzia sprawozdawca bądź przewodniczący składu. 

4. Publikowane winny być orzeczenia istotne z punktu widzenia jednolitej linii orzeczniczej w Sądzie, uwzględniające ważne zagadnień prawne lub problemy społeczne.

5. W przypadku gdy w okresie kwartalnym, w danym Wydziale opublikowano liczbę orzeczeń mniejszą niż trzy, Przewodniczący właściwego Wydziału zarządza publikację odpowiedniej liczby typowych spraw tak aby liczba opublikowanych w tym Wydziale w okresie kwartalnym orzeczeń wynosiła nie mniej niż trzy.

6. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Mielcu spełniające przesłanki wyłączenia określone w ust. 2, a także te, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacjami niejawnymi.

§ 2

1. Proces publikacji w Portalu Orzeczeń składa się z następujących etapów:

 • importu orzeczeń z systemu SAWA,
 • automatycznej anonimizacji,
 • weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji,
 • uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna,
 • zatwierdzania publikacji orzeczenia.

2. Automatyczna anonimizacja odbywa się zgodnie z regułami anonimizacji określonymi w załączniku nr 5 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138 ze zm.).  

3. Opublikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem: https://orzeczenia.ms.gov.pl

§ 3

1. Sędzia sprawozdawca bądź przewodniczący składu, a w przypadku braku publikacji w danym kwartale przewodniczący wydziału w sprawie podlegającej publikacji w Portalu Orzeczeń - wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

2. W sprawach, w których orzeczenie nie jest publikowane, karty nie wypełnia się.

3. Kartę kwalifikacyjną orzeczenia pozostawia się w aktach sprawy.

§ 4

1. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu, na wniosek Kierownika Sekretariatu Wydziału Sądu Rejonowego w Mielcu, wyznacza w każdym z wydziałów osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń oraz osoby je zastępujące.

2. Do obowiązków osób odpowiedzialnych za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:

a) sprawdzanie wyników automatycznej anonimizacji,

b) wprowadzanie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia,

c) przedstawienie orzeczenia do publikacji kierownikowi sekretariatu,

d) niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 7 niniejszego zarządzenia, potrzeby aktualizacji listy haseł tematycznych, telefonicznie bądź drogą elektroniczną,

e) prowadzenie zbioru kserokopii Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, których orzeczenia zostały opublikowane w Portalu Orzeczeń oraz ich wykazu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Mielcu dokonują ostatecznej weryfikacji zanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.

2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu Wydziału.

§ 6

Kserokopie Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń opublikowanych na Portalu Orzeczeń tworzą zbiór, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Mielcu.

§ 7

1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:

 1. SSR Grzegorz Król – Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  
 2. Justyna Maroń – Kierownik Oddziału Administracyjnego
 3. Jolanta Niedbała – Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego
 4. Małgorzata Getinger – Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego
 5. Renata Mieszkowicz – Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego
  i Nieletnich
 6.  Małgorzata Maziarz – Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Pracy
 7. Michał Michna – Administrator Systemu Informatycznego

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Mielcu.  

§ 9

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 15/2015 Prezesa Sądu Rejonowego
w Mielcu z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Mielcu.

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu

Ewa Król

Załącznik Rozmiar
Skan zarządzenia 325.63 KB
Załączniki do zarządzenia 20.1 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-07-20 08:35
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2022-07-20 08:40
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 127