Procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu oraz osób przebywających w budynku Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

A-013-0130-31/20 (F-13-132-6/20)

Mielec, dnia 26 maja 2020 roku

Zarządzenie Nr 31/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu oraz osób przebywających w budynku Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w brzmieniu nadanym aneksem Nr 1 do zarządzenia z dnia 23.04.2021r. oraz Nr 2 z dnia 01.06.2021r.          

Na podstawie art. 54 § 2, art. 22 § 1, art. 9a § 1, art. 31a § 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2020.365) w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019 r., poz. 1040 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792) – przy uwzględnieniu rekomendacji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2020 r. DNA-II.510.20.2020 oraz wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-Co V-2 w Polsce z dnia 18 maja 2020 roku
zarządzamy, co następuje:

§ 1. [Zasady dotyczące bezpieczeństwa interesantów]

 1. Wprowadza się zakaz wstępu do budynku Sądu Rejonowego w Mielcu osób innych niż wezwane/zawiadomione do udziału w rozprawie/posiedzeniu jawnym, lub też wykazujące inną niezbędną potrzebę.
 2. W Sądzie Rejonowym w Mielcu mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach/posiedzeniach osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 - osoby wezwane lub zawiadomione zobowiązuje się do wcześniejszego telefonicznego lub elektronicznego informowania Biura Obsługi Interesanta lub sekretariatu wydziału o niemożności stawiennictwa na wezwanie/zawiadomienie, a następnie do przesłania dokumentu potwierdzającego tę okoliczność (np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z SANEPID-u).
 4. Osoby wezwane/zawiadomione będą wpuszczane do budynku Sądu nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną wezwania/zawiadomienia, lub umówioną godziną przeglądu akt, tylko za okazaniem wezwania/zawiadomienia.
 5. Osoby wchodzące na teren budynków sądu podlegają obowiązkowej dezynfekcji rąk, dokonują pomiaru temperatury oraz przemieszczają się wewnątrz budynków tylko i wyłącznie w celach zgodnych z powodem pobytu i przebywają na obiekcie w wyznaczonych strefach. Pracownik Punktu Ochrony sprawdza wykonanie powyższych czynności i uprawnienie do wejścia do budynku w danym czasie oraz posiada uprawnienia do odmowy wstępu osobom niespełniającym w/w wymagań.
 6. W budynku Sądu obowiązuje nakaz posiadania założonej osłony na usta i nos oraz zachowania minimum 2-metrowych odległości pomiędzy osobami, z wyłączeniem pracowników Sądu Rejonowego w Mielcu, którzy nie wykonują bezpośredniej obsługi interesantów w czasie jej wykonywania.
 7. Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę/ posiedzenie, szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości. W takiej sytuacji należy przestrzegać 2 metrowego odstępu od innych osób.
 8. Pracownik Punktu Ochrony prowadzi kontrolę liczby osób udających się do poszczególnych pomieszczeń sądowych.
 9. Każda osoba przebywająca w Sądzie korzysta z własnych niezbędnych jej przyborów, typu długopis, kartka.
 10. Po zakończeniu udziału w rozprawie/posiedzeniu interesanci zobowiązani są do opuszczenia budynku Sądu bez zbędnej zwłoki. Dotyczy to także osób dokonujących innych czynności, bezpośrednio po ich zakończeniu.

§ 2. [Biuro Podawcze]

 1. Korespondencja z Sądem odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem „Skrzynki podawczej”, na zasadach określonych w pkt 3.
 2. Ograniczenie działania Biura Podawczego do przyjmowania przesyłek od operatora pocztowego, poczty wewnętrznej, jednostek nadrzędnych, Prokuratury Rejonowej w Mielcu i Komendy Powiatowej Policji w Mielcu oraz pism od osób obecnych na terenie budynku w związku z wezwaniem lub zawiadomieniem na termin rozprawy/posiedzenia lub wskazujących na konieczność potwierdzenia złożenia dokumentów.
 3. Wprowadza się możliwość składania pism osobiście do „Skrzynki podawczej” – bez możliwości potwierdzenia złożenia. Skrzynka podawcza znajduje się przy Punkcie Ochrony. „Skrzynka podawcza” jest opróżniana raz dziennie, przez pracownika Biura podawczego.
 4. Wszelka korespondencja zostaje poddana ozonowaniu.
 5. Na Biurze Podawczym jednorazowo przebywać może jeden interesant.

§ 3. [Biuro Obsługi Interesanta]

 1. Biuro Obsługi Interesanta (BOI) obsługuje interesantów w poniedziałki od 08.00 do 18.00, od wtorku do piątku od 07.30 do 15.30. z uwzględnieniem konieczności wietrzenia pomieszczenia i przeprowadzania dezynfekcji po opuszczeniu pomieszczenia przez interesanta. Zalecany jest kontakt telefoniczny, e-mailowy, ePuap.
 2. Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów.
 3. W BOI jednorazowo przebywać może jeden interesant.
 4. Ustala się, iż czas udzielania informacji telefonicznej nie może przekroczyć 15 minut dla jednego połączenia, ta sama zasada obowiązuje dla obsługi bezpośredniej.

§ 4. [Czytelnia Akt]

 1. Przeglądanie akt będzie możliwe wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 2. Czytelnia Akt jest czynna w poniedziałki od 08.30 do 17.30, od wtorku do piątku od 08.00 do 15.00.
 3. Na Czytelni Akt w jednym czasie przybywać może jeden czytający.
 4. Czas jednorazowego wglądu do akt zostaje ograniczony do 1 godziny, chyba że obszerność materiału dowodowego, wskazana w trakcie umawiania terminu przeglądania akt wymaga dłuższego czasu.

§ 5. [Księgi wieczyste]

Przepisy § 1- § 4 stosuje się odpowiednio do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

§ 6. [KASA]

Wszelkich wpłat należy dokonywać:

1. przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunki wskazane poniżej:

a) konto dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe) NBP o/o Rzeszów 17 1010 1528 2000 7722 3100 0000
b) konto sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez uczestników postepowań prowadzonych na podstawie K.p.c. na poczet opinii biegłych, kuratorów zastępujących strony, ogłoszeń prasowych itp.) NBP o/o Rzeszów 54 1010 1528 2000 7713 9800 0000
c) Rachunek sum depozytowych (obce środki pieniężne przechowywane przez sądy (w szczególności kaucje, wadia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe)

 • dla sum depozytowych PLN Bank Gospodarstwa Krajowego 28 1130 1017 0021 1000 8290 0004
 • dla sum depozytowych USD Bank Gospodarstwa Krajowego 98 1130 1017 0021 1000 8290 0005
 • dla sum depozytowych EUR Bank Gospodarstwa Krajowego 82 1130 1017 0021 1000 8290 0002
 • dla sum depozytowych CHF Bank Gospodarstwa Krajowego 12 1130 1017 0021 1000 8290 0001
 • dla sum depozytowych GBP Bank Gospodarstwa Krajowego 55 1130 1017 0021 1000 8290 0003

2. lub z wykorzystaniem samoobsługowego terminala płatniczego, tzw. „opłatomatu".

§ 7. [Kuratorzy]

 1. Ogranicza się do niezbędnego minimum, osobisty kontakt kuratora zawodowego ze stronami w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu.
 2. Jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy niezbędny jest osobisty kontakt kuratora zawodowego ze stronami, kuratorzy zawodowi mogą przyjmować strony w sali rozpraw nr 3 (parter budynku głównego), po wcześniejszym umówieniu telefonicznym dnia i godziny spotkania z kuratorem zawodowym.

§ 8. [Organizacja pracy na sali rozpraw]

 1. Na salę rozpraw mogą wejść jedynie osoby mające założoną osłonę na usta i nos, mają obowiązek dokonać dezynfekcji rąk.
 2. Na salach rozpraw należy przestrzegać 2-metrowego odstępu pomiędzy osobami.
 3. W odniesieniu do spraw rozpoznawanych na rozprawach/posiedzeniach jawnych na salach rozpraw wprowadza się ograniczenie udziału publiczności do osób, które uzyskają zgodę Przewodniczącego składu, na wniosek, przy uwzględnieniu wielkości sali rozpraw oraz konieczności zachowania 2 - metrowego dystansu społecznego. Zarządzenie nie ogranicza uprawnienia Przewodniczącego do wydawania zarządzeń porządkowych.
 4. Przewodniczący składu czuwa nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas rozprawy/posiedzenia.
 5. (uchylony)
 6. (uchylony)
 7. Przed salami rozpraw tworzy się strefy, w których mają prawo przebywać osoby wezwane lub zawiadomione. W przypadku opóźnienia w rozpoznaniu sprawy/przesłuchania świadka Przewodniczący rozprawy/posiedzenia powinien podjąć niezbędne czynności mające zapobiec kumulacji ilości osób przybywających w strefie oczekiwania przed salą rozpraw, aby mogły zostać zachowane 2-metrowe odległości pomiędzy oczekującymi w danej strefie.
 8. Świadków i biegłych należy wzywać w taki sposób, aby nie następowała kumulacja osób wezwanych i oczekujących.
 9. W trakcie rozprawy/posiedzenia jawnego Przewodniczący składu może dołączyć do akt, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, korespondencję złożoną w trakcie rozprawy/posiedzenia, jeżeli uzna to za konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.
 10. W przypadku istnienia technicznych i prawnych możliwości rekomenduje się przeprowadzanie czynności procesowych w trybie wideokonferencji.

§ 9. [Administracja sądowa]

Skargi do Prezesa Sądu mogą być składne wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Prezes Sądu nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.
 

§ 10.

Informacja w zakresie § 1 pkt 2 i 3 podlega publikacji na BIP oraz przy wejściu do budynku głównego.

§ 11.
Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu uchyla:

 1. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 12 marca 2020 roku nr 15/20.
 2. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 20 marca 2020 roku nr 23/20.

§ 12.
Zarządzenie podlega publikacji na BIP Sądu Rejonowego w Mielcu.

§ 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020r. i obowiązuje do odwołania.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Mielcu Beata Pelc

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu Ewa Król   

 

 

Załącznik Rozmiar
Skan zarządzenia 328.85 KB
Aneks Nr 1 do zarządzenia 123.31 KB
Aneks Nr 2 do zarządzenia nr 31-20 62.1 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-09-23 11:57
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-06-01 11:58
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 368