Plan działania Sądu Rejonowego w Mielcu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Rozdział I Informacje ogólne 

 1. Adres i reprezentacja:

Sąd Rejonowy w Mielcu

39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15

www.mielec.sr.gov.pl

tel. 17 582 04 00

fax 17 582 80 08

adres e-mail: administracja@mielec.sr.gov.pl

reprezentowany przez:

Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu Grzegorza Król

Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu Beatę Pelc

 1. Koordynator:

Stosownie do treści art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 j.t.), w związku z pismem  Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18.12.2020r. DKO-IV.5006.42.2020 funkcję koordynatora ds. dostępności dla obszaru apelacji rzeszowskiej (w tym. in.  dla Sądu Rejonowego w Mielcu) sprawuje:

Agnieszka Król - Zajdel

tel. 17 858 02 20

e-mail: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl

3. Zespół właściwy ds. dostępności cyfrowej:

Na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 7 sierpnia 2020 roku Nr 37/20 w Sądzie Rejonowym w Mielcu funkcjonuje:

 • Zespół ds. dostępności cyfrowej w celu wdrożenia w Sądzie Rejonowym w Mielcu ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
  w składzie:

1) Beata Pelc – Dyrektor Sądu Rejonowego w Mielcu     

2) Michał Michna — Administrator Systemu Informatycznego – Koordynator Zespołu

3) Justyna Maroń – Kierownik Oddziału Administracyjnego

 1. Cel dokumentu:

Celem Planu działania Sądu Rejonowego w Mielcu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrożenie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 1. Podstawa prawna

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 j.t. UzD) w zakresie określonym UzD zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkiem jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 4 UzD Podmiot publiczny zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień. Nadto podmiot publiczny w ramach zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podejmuje także działania mające na celu:

1) uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności;

2) usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 UzD, ustala się plan działania
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Działalność Sądu:

Działalność Sądu Rejonowego w Mielcu to:

 1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
 2. Działalność administracyjna sądu.

6. Odbiorcy działalności Sądu Rejonowego w Mielcu:

Bezpośrednimi odbiorcami działalności Sądu Rejonowego w Mielcu są:

a) uczestnicy postępowań sądowych;

b) interesanci w tym składający skargi i wnioski;

c) pracownicy Sądu/zleceniobiorcy; 

d) dostawcy usług;

e) podmioty zewnętrzne 

Rozdział II Słownik dostępności:

 1. Ruch – osoby na wózkach, tetraplegicy (paraliż czterokończynowy, paraplegicy (paraliż poprzeczny), SM (stwardnienie rozsiane), ALS (stwardnienie zanikowe boczne), osoby z porażeniem mózgowym, osoby poruszające się o kulach/balkonikach, osoby bez jednej/kilku kończyn, seniorzy, osoby z chorobą Parkinsona i Alzheimera, osoby o czasowo ograniczonej sprawności, osoby o niskim wzroście.
 2. Wzrok – niewidomi, słabowidzący, głuchoniewidomi, osoby po zabiegach okulistycznych i urazach.
 3. Słuch – głusi, słabosłyszący, użytkownicy aparatów słuchowych, użytkownicy implantów ślimakowych, osoby późnoogłuchłe.
 4. Intelekt, ASD, psychika – osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
  ze spektrum autyzmu, z chorobami psychicznymi.
 5. Pozostałe osoby – wszyscy, których nie ma w grupach wymienionych powyżej (tzw. reszta społeczeństwa) – ta grupa nie wymaga stosowania elementów/działań dostępnościowych ale większość zastosowanych rozwiązań, opisanych powyżej, zwiększy ergonomię i wygodę używania przez tę grupę przestrzeni i rzeczy.

Rozdział III Opis budynków Sądu Rejonowego w Mielcu i rozwiązań organizacyjnych związanych z obsługą osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt Sądu Rejonowego w Mielcu składa się z 3 (trzech) odrębnych budynków połączonych aluminiowo – szklanymi łącznikami:

 • budynek główny
 • budynek A
 • budynek B.

Budynek główny składa się z parteru, I piętra i II piętra. W budynku tym znajdują się pomieszczenia administracyjno – biurowe oraz sale rozpraw w tym:

Piwnice:

 • pomieszczenia archiwum zakładowego
 • pomieszczenie gospodarcze

Na parterze znajdują się:

 • Punkt ochrony - przy wejściu
 • Biuro Obsługi Interesantów pokój numer 1
 • Czytelnia Akt pokój numer nr 2
 • Biuro Obsługi Interesantów Ksiąg Wieczystych pokój numer 3
 • Biuro Podawcze pokój numer 10
 • sala rozpraw nr 18
 • sala rozpraw nr 4
 • sala rozpraw nr 5
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • tablice ogłoszeń
 • tablice informacyjne

Na I piętrze znajdują się:

 • sala rozpraw nr 112
 • sala rozpraw nr 113
 • sala rozpraw nr 119
 • Sekretariat Prezesa Sądu pokój numer 109
 • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich pokój nr 104
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich pokój nr 106
 • pokój przyjęć podopiecznych w ramach kurateli sądowej pokój nr 103

Na II piętrze znajdują się:

 • gabinety sędziowskie

Budynek A składa się z piwnic (pomieszczenia archiwum zakładowego oraz pomieszczenia gospodarcze), parteru, I pietra oraz poddasza użytkowego - aktualnie z uwagi na remont, budynek wyłączony z użytkowania.

Budynek B składa się z składa się z parteru, I piętra i II piętra. W budynku tym znajdują się pomieszczenia administracyjno – biurowe oraz przyjazny pokój przesłuchań w tym:

Piwnice:

 • pomieszczenia archiwum zakładowego
 • pomieszczenia gospodarcze

Na parterze:

 • Sekretariat I Wydziału Cywilnego
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Na I piętrze znajdują się:

 • Sekretariat II Wydziału Karnego
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Na II piętrze znajdują się:

 • Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
 • Sekretariat IV Wydziału Pracy
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • przyjazny pokój przesłuchań

W budynku znajduje się winda.

NiepełnosprawnośćDo budynku Sądu Rejonowego w Mielcu prowadzi główne wejście od strony ul. Kościuszki, gdzie znajduje się bramka ogrodzeniowa, przy której zamontowano domofon - dzwonek komunikacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dla których po naciśnięciu dzwonka możliwe jest wejście do budynku od ul. Zacisze - włącznie z wjazdem na teren parkingu służbowego - aktualnie z uwagi na prowadzoną inwestycję „Rozbudowy istniejących budynków Sądu Rejonowego w Mielcu poprzez adaptację poddasza tzw. budynku WKW oraz budowę nowego budynku na istniejącej działce z łącznikiem do budynku WKW” od dnia 16.09.2020r. do nadal wejście do budynku głównego tylko od ulicy Kościuszki. Przedsionek wyposażony jest w szyny najazdowe. Do dyspozycji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich między poszczególnymi kondygnacjami budynku głównego oraz budynku A pozostaje schodołaz, a także Sąd dysponuje szynami najazdowymi. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji dźwiękowej umożliwiają osobom z niepełnosprawnością wjazd na parking służbowy (rozwiązanie wstrzymane na czas rozbudowy - na parkingu przed Sądem bezpośrednio przy chodniku prowadzącym do budynku Sądu znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych) i kierują osoby  poruszające się na wózkach inwalidzkich do budynku głównego.

W Sądzie wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za wsparcie osób
ze szczególnymi potrzebami, który pozostaje w bezpośrednim kontakcie
z pracownikami ochrony:

 • Justyna Maroń tel. 17 582 04 74

Wyznaczono również asystentów w osobach:

 • Justyna Maroń tel. 17 582 04 74
 • Sylwia Matera tel. 17 582 04 20
 • Paulina Jemioło tel. 17 582 04 20

Rozdział IV Kierunki działań w ramach Planu na rzecz poprawy
i zapewnienia dostępności Sądu Rejonowego w Mielcu dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

W planie na rzecz poprawy i zapewnienia dostępności Sądu Rejonowego w Mielcu dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały zaproponowane kierunki działań
w trzech obszarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno – komunikacyjnym, o których mowa w art. 6 UzD.

Sąd Rejonowy w Mielcu korzysta z doposażenia w ramach projektu pn. Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami realizowanego
w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (A-010-19/23).

W ramach projektu w roku 2023  Sąd Rejonowy w Mielcu doposażony zostanie w:

 • Plan tyflograficzny rozmiar 210/300 mm postument – 3 sztuki
 • Tabliczki informacyjne – 28 sztuk
 • Pętla indukcyjna przenośna – 2 sztuki
 • Pętla indukcyjna konferencyjna – 1 sztuka
 • Lupa elektroniczna – 2 sztuki
 • Powiększalnik stacjonarny – 1 sztuka
 • Zestaw biurkowy 1 (regulowane krzesło) – 2 sztuki
 • Zestaw biurkowy 2 (regulowany stół) – 2 sztuki
 • Krzesła ewakuacyjne – 2 sztuki

Nadto wykonane zostaną następujące prace adaptacyjno-budowlane:

 • Zmiana nawierzchni na korytarzach, gdzie występuje zjawisko olśnienia
 • Dostosowanie toalet do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami
 • Oznaczenie krawędzi schodów wewnętrznych i zewnętrznych pasami kontrastującymi
 • Przeprowadzenie audytu końcowego
 • Montaż platformy przyschodowej w budynku głównym (2 sztuki z poziomu parteru na półpiętro, z poziomu półpiętra na poziom I piętra)

Aktualizacja: Mielec, dnia 22 lutego 2023 roku.  

 

 

 

Załącznik Rozmiar
Plan - po aktualizacji 1.05 MB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-08-18 08:50
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2023-02-22 14:16
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 91