Petycja w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji spraw z repertorium „Cz”, „RCz” oraz „Pz”

W dniu 6 listopada 2020 roku do Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu wpłynęła petycja w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji spraw z repertorium „Cz”, „RCz” oraz „Pz”, o treści jak poniżej:

Warszawa, 5 listopada 2020 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu

P E T Y C J A

Działając w interesie publicznym wnoszę o zmianę zarządzenia w sprawie udostępnienia danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji następujących spraw:

  1. z repertorium „Cz” we wszystkich wydziałach cywilnych,
  2. z repertorium „RCz” we wszystkich wydziałach rodzinnych i nieletnich,
  3. z repertorium „Pz” we wszystkich wydziałach pracy,
UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.). Na jej mocy wprowadzony został nowy rodzaj zażalenia poziomego w sprawach cywilnych w postaci zażalenia do równorzędnego składu sądu pierwszej instancji. Jednocześnie katalog orzeczeń zaskarżalnych tego rodzaju zażaleniem został ustalony jako stosunkowo szeroki i w jego skład wchodzą m.in. postanowienia w przedmiocie odmowy uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia, rygoru natychmiastowej wykonalności czy w przedmiocie zabezpieczenia.

Przed dniem wejścia w życie wyżej wspomnianej nowelizacji jedynym rodzajem zażalenia poziomego w postępowaniu cywilnym było zażalenie na niektóre postanowienia wydane przez sąd drugiej instancji. Ze względu na stosunkowo niewielki zakres oraz liczbę takich zażaleń nie zdecydowano się na wprowadzenie ich rejestracji pod nowym numerem porządkowym w stosownym repertorium spraw zażaleniowych i zgodnie z § 99 ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. M.S. z 2019 r. poz. 138 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 stycznia 2020 r. zażalenia tego rodzaju rozpoznawano pod numerem porządkowym sprawy, w której wydano zaskarżone postanowienie.

Po rozszerzeniu katalogu zażaleń poziomych na postanowienia sądu drugiej instancji oraz wprowadzenia instytucji zażalenia poziomego do sądów pierwszej instancji zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz. U. M.S. z 2020 r. poz. 2) wprowadzony został jednak obowiązek rejestracji spraw z zażaleń poziomych pod nowym numerem porządkowym w stosownym repertorium zażaleniowym. Jednocześnie utworzone zostały stosowne repertoria zażaleniowe w wydziałach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych - odpowiednio „Cz”, „RCz”, „Gz”, „Pz” oraz „Uz”.

Nie ulega wątpliwości, że duża liczba stron oraz pełnomocników używa Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych do uzyskiwania informacji o sprawie oraz pobiera dokumentów sądowych, takich jak protokoły czy orzeczenia. Dostęp do informacji i dokumentów opublikowanych na Portalu Informacyjnym pozwala znacznie przyspieszyć sprawdzenie informacji przez stronę oraz odciążyć sekretariat sądu ze względu na brak konieczności obsługi telefonicznej czy wykonywania kserokopii dokumentów.

Należy jednak zauważyć, że wszystkie dokumenty oraz czynności umieszczane i odnotowywane w sprawie wpisanej do odrębnego repertorium zażaleniowego nie są widoczne dla osób posiadających dostęp do sprawy głównej. Z tego powodu strony sprawy oraz ich pełnomocnicy nie mają możliwości uzyskania za pośrednictwem Portalu Informacyjnego informacji o stanie rozpoznania zażalenia oraz podjętych czynnościach, w tym ewentualnych wezwaniach do uzupełnienia braków czy wyznaczonych posiedzeniach.

W ocenie Wnioskodawcy publikowanie spraw z repertoriów zażaleniowych wydziałów pierwszoinstancyjnych na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych jest wskazane i przyczyni się do zmniejszenia obciążenia sądu oraz szybszego uzyskiwania informacji przez strony postępowania oraz pełnomocników procesowych. Jednocześnie brak jest przeszkód do rozpoczęcia publikacji tego rodzaju spraw, gdyż są one już prowadzone w systemie biurowości sądowej w taki sam sposób jak każda inna sprawa i rozpoczęcie ich publikacji nie będzie wiązało się ze zwiększonymi kosztami czy nakładem pracy.

Warto również wskazać, iż sprawy z repertoriów zażaleniowych publikowane są na Portalu Informacyjnym, według wiedzy Wnioskodawcy, we wszystkich sądach apelacyjnych oraz we wszystkich wydziałach odwoławczych sądów okręgowych na terenie całego kraju. Część spraw zażaleniowych rozpoznawanych wcześniej przez sądy drugiej instancji jest obecnie rozpoznawana przez równorzędny skład sądu pierwszej instancji, przez co publikacja spraw zażaleniowych w wydziałach pierwszoinstancyjnych na Portalu Informacyjnym jest jedynie dostosowaniem rodzajów spraw publikowanych do zmian w ustawodawstwie, a nie rozpoczęciem publikacji całkowicie nowego, niepublikowanego wcześniej rodzaju sprawy.

Dodatkowo Wnioskodawca podnosi, że publikacja spraw z repertoriów zażaleniowych wydziałów pierwszoinstancyjnych wprowadziły już m.in. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu czy Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Mając na względzie powyższe, wnoszę jak na wstępie.


Dane dotyczące przebiegu postępowania
 
zasięgane opinie BRAK
przewidywany termin załatwienia petycji 30.11.2020
termin załatwienia petycji 23.11.2020
sposób załatwienia petycji

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia  23 listopada 2020 roku aneksowany został Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26.09.2019r.  Aktualnie zarządzenie przesłano do technicznej realizacji/publikacji.  

https://www.mielec.sr.gov.pl/node/1547126

26.11.2020r. zawiadomiono podmiot wnoszący petycję

 

 

 

Załącznik Rozmiar
odwzorowanie cyfrowe petycji 147.11 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-11-26 10:08
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-11-26 10:32
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 65