Obwoeszczenie o licytacji Km 288/19, Km 505/19

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Mielcu
mgr Adam Frankiewicz
Kancelaria Komornicza nr II w Mielcu, 39-300 Mielec, ul.  Sienkiewicza 1
UWAGA!!! Z DNIEM 01-08-2020r. NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU KANCELARII
tel. 17 581 46 84, www.komornikzmielec.pl, e-mail: mielec.frankiewicz@komornik.plkonto: Bank BNP Paribas S.A.  79 1600 1462 1814 3602 2000 0001
sygn. akt  Km 288/19, Km 505/19    Mielec, dnia 30.03.2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 288/19, Km 505/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Adam Frankiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 maja 2021r. o godz. 9:00 w sali nr 119 Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Sadkowej Górze w gminie Borowa, składającej się z: działki nr 702/3 o powierzchni 0,96 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym o powierzchni zabudowy 51,00m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 34,00m2 i budynkiem spichlerza o powierzchni zabudowy 25,00m2, niezabudowanej działki nr 702/2 o powierzchni 0,06 ha oraz niezabudowanej działki nr 703 o powierzchni 0,06 ha,
stanowiącej własność dłużnika:
Urban Iwona Alicja   39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 4/30
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr TB1M/00023775/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 85 137,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 63 852,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 8 513,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię złożyć można w kasie w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Mielcu do Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

        
K O M O R N I K
Adam Frankiewicz

Załącznik Rozmiar
skan obwieszczenia Km 288/19 i Km 505/19 148.04 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-04-02 09:19
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-04-02 09:23
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 668