Obwoeszczenie o licytacji Km 1139/12 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz
Kancelaria Komornicza Nr IV 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 18
tel.: 177731125, fax: 177731125
konto: Bank Spółdzielczy w Mielcu Centrala 49918300052001003682560001Sygn. akt Km 1139/12 i inne Km.
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1139/12
Mielec, dnia 18.03.2021

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23-04-2021r o godz 9:00 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego nr 27B o powierzchni użytkowej 40,61m położonego w Mielcu przy ulicy Dworcowej 4 w obrębie Osiedle wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 2900 w ułamku 4061/762627 objęty księgą wieczystą nr Kw TB1M/00032263/9 będący własnością dłużnika
Małecki Marek
ul. Dworcowa 4/27
39-300 Mielec

Lokal posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu nr TB1M/00063480/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 95.531,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 71 648,25 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 9.553,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Mielcu nr 49 918300052001003682560001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Tel 177731125. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

KOMORNIK

Andrzej Janusz

Załącznik Rozmiar
Skan obwieszczenia Km1139/12 91.94 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-03-24 10:26
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-03-24 10:33
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 549