Obwieszczenie w sprawie sygn. akt Km 651/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu
Mirosław Mroczka
Kancelaria Komornicza nr V w Mielcu
39-300 Mielec ul. Pisarka 8/7
dnia 26-09-2022r.
Km 651/21

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Mirosław Mroczka Kancelaria Komornicza nr V w Mielcu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2023 r. o godzinie 11:00 na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9861 i nast. oraz art. 952 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej następującej nieruchomości:

zabudowana nieruchomość położona pod adresem: 39-331 Chorzelów, Chorzelów 84, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1086 o łącznej powierzchni 0,15 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00012216/9, stanowiąca własność dłużniczki Sylwii Graniczka. Nieruchomość zabudowana jest domem jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 214,10 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 28 m2. Nieruchomość leży na terenach nieobjętych aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec nieruchomość położona jest na terenach MN - obszary zabudowane i wskazane do przeznaczenia pod zabudowę.

Więcej informacji dotyczących ww. nieruchomości znaleźć można w protokole opisu i oszacowania dostępnym dla użytkowników zalogowanych na portalu https://elicytacje.komornik.pl/.

Suma oszacowania wynosi: 592 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa trzem czwartym sumy oszacowania i wynosi: 444 000,00 zł.

Licytacja zakończy się w dniu 24-03-2023 r. o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 9865 § 1 kpc w zw. z art. 962 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmię w wysokości 59 200,00 zł można wpłacić gotówką na rachunek bankowy komornika:

BNP Paribas SA 31 1600 1462 1023 3363 6000 0009.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż następuje w trybie licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/.

Asesor Komorniczy

 Komornik Sądowy

Marcin Górski

 Mirosław Mroczka

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-01-27 16:24
Wytworzył: Sylwia Matera
Publikacja w dniu: 2023-01-27 16:24
Opublikował: Sylwia Matera
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 974