Obwieszczenie w sprawie Sygn. akt Km 534/17

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Mirosław Mroczka

Kancelaria Komornicza nr V w Mielcu

39-300 Mielec ul. Pisarka 8/7

dnia 09-02-2023r.

 Km 534/17

 

 

 #MG *0020002194290*/N0177/

0020002194290*

*

 

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Mirosław Mroczka Kancelaria Komornicza nr V w Mielcu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2023 r. o godzinie 13:00 na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9861 i nast. oraz art. 952 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej następującej nieruchomości: zabudowana nieruchomość  położona  pod adresem: 39-305 Borowa, Sadkowa Góra 236, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 129/2, 129/3 i 129/4 o łącznej powierzchni 0,56 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: TB1M/00009975/3 oraz TB1M/00000618/0, stanowiąca własność dłużnika Stanisława Woźniaka. Nieruchomość zabudowana jest następującymi budynkami: budynek mieszkalny oraz dwa budynki o charakterze produkcyjnym
i gospodarczym dla rolnictwa, a także pozostałości po trzecim budynku o charakterze gospodarczym - fundament (budynek uległ pożarowi i spalił się w 2018 roku). Na terenie, na którym położone są działki nr 129/2, 129/3 oraz 129/4 brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec przedmiotowe działki nr 129/2, 129/3 i 129/4 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN/MR - tereny zabudowy mieszkaniowej z opisem "Tereny rozwoju osadnictwa wiejskiego
o wielofunkcyjnym charakterze (istniejące i rezerwa terenu)", a także tereny preferowane do rozwoju produkcji rolnej.

Suma oszacowania wynosi: 127 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa dwóm trzecim sumy oszacowania i wynosi: 84 666,67 zł.

Licytacja zakończy się w dniu 07-04-2023 r. o godzinie 13:00.

Zgodnie z art. 9865 § 1 kpc w zw. z art. 962 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmię w wysokości 12 700,00 zł można wpłacić na rachunek bankowy komornika:  BNP Paribas SA 31 1600 1462 1023 3363 6000 0009.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż następuje w trybie licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/.

Komornik Sądowy

Mirosław Mroczka

 

 

Załącznik Rozmiar
skan ogłoszenia z podpisami 18.5 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-02-10 12:24
Wytworzył: Jolanta Błażejowska
Publikacja w dniu: 2023-02-10 12:28
Opublikował: Jolanta Błażejowska
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 845