Obwieszczenie w sprawie Km 404/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-04-2021r. o godz.09:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Mielcu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 w sali nr 119, odbędzie się pierwsza licytacja  wydzielonej części z nieruchomości dla której  Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  TB1M/00019213/7 w postaci działki nr 700/1 należącej  do dłużnika: Dominik Surowiec położonej: 39-300 Mielec, ul. Sienkiewicza 128.

Działka nr 700/1 o pow. 1177m2 zabudowana jest częściowo stalową wiatą o pow. 185,00m2, przeznaczoną pod działalność gospodarczą. Szacowany rok oddania budynku do użytku - 1986.

Suma oszacowania wynosi 491.579,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    368.684,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49.157,90zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce  albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Alior Bank SA Centrala 72 24900005 0000 4600 9711 2135 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  po uzgodnieniu z komornikiem a od godz.09:00 do godz.10:30  przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Załącznik Rozmiar
Skan obwieszczenia Km 404/18 2.35 MB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-02-04 09:51
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-02-04 09:59
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 170