Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Załącznik Nr 1 do zarządzenia A – 013 – 0130-21/23 z dnia 27 kwietnia 2023 roku

OGŁOSZENIE Nr A - 11 - 111 - 4/23

Termin składania dokumentów: 29 maja 2023 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu na podstawie art. 155 § 2a, art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 - j.t.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15

1. Przewidywany termin zawarcia umowy: czerwiec/lipiec 2023 roku

2. Wymiar etatu: pełny;

3. Wymagania obligatoryjne

Zgodnie z treścią art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217-j.t.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4) ukończył 24 lata

Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie w sądzie jest złożenie przez osobę ubiegającą się
o przyjęcie na stanowisko asystenta sędziego oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 155a § 6  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych).

4. Dodatkowe pożądane cechy i umiejętności:

 • praca w zespole, komunikatywność, zdolności analityczne, kreatywność, odporność na stres;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora tekstów Word.

5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku – określony w art. 155 § 1 ustawy  z dnia
27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 j.t.) oraz
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U.2012.1270).

6. Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu A – 11 – 111 – 4/23,
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 •  oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo
  o ustroju sądów powszechnych
  ;
 •  oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także jest nieskazitelnego charakteru;
 •  aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Mielcu w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu w drodze konkursu sygn. A-11-111-4/23”.    

Data i czytelny popis kandydata

 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.

Uwaga! Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z w/w załącznikami Kandydat składa jako komplet dokumentów trwale ze sobą połączonych. Stronice zgłoszenia Kandydat winien ponumerować typem numeracji „strona X z Y”(np.: str. 1/12).   

7. Miejsce i termin złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

Termin składania dokumentów: 29 maja 2023 roku

 • Miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Kandydat składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu bezpośrednio
w siedzibie sądu:

Sąd Rejonowy w Mielcu ul. Kościuszki 15, 39 – 300 Mielec

pok. nr 109 (Sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu) 

albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Dokumenty, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Mielcu po w/w terminie
nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

8. Przebieg Konkursu:

Konkurs składa się z trzech etapów:

1) etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

3) etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Pierwszy etap konkursu polega na ocenie:

1) czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228);

2) czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w art. 155 § 2 ustawy 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Przedmiotowa lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.    

 • Dokumenty złożone przez kandydata, który nie został zatrudniony na dane stanowisko
   i nie został wpisany na listę rezerwową zostaną zwrócone do 14 dni od zakończenia konkursu.
 • Dokumenty złożone przez kandydatów wpisanych na listę rezerwową zostaną zwrócone w terminie 14 dni od  utraty ważności listy.   

Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali – będzie to Sąd Rejonowy w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15 sala konferencyjna pok. 216. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów. Do trzeciego etapu konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej. Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata
do wykonywania zawodu asystenta sędziego i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów.
Po zakończeniu konkursu komisja oblicza niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. Do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta sędziego.

Stosownie do treści art. 155a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 - j.t.) Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.  

9. Termin przeprowadzenia II etapu konkursu:

15 czerwca 2023 roku (czwartek), godz. 09:00

sala konferencyjna Sądu Rejonowego w Mielcu

10. Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Mielcu ul. Kościuszki 15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Mielcu (www.mielec.sr.gov.pl).

11. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) –  zwanego dalej RODO − informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Mielcu jest: Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 20, fax 17 582 04 30, e-mail: prezes@mielec.sr.gov.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Mielcu jest: Pani Justyna Maroń Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 74, fax 17 582 04 30, e-mail: dministracja@mielec.sr.gov.pl.

3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolna zgoda kandydata w zw. z art. 155 § 2a, art. 155a § 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo
o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U.2023.217 j.t.), § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228.);

4. Podawane przez kandydata dane są dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

5. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji  na  wolne stanowisko asystenta sędziego.

6. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani / Panu:

a) prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO

b) prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO

d) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo
w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

     Prawo do usunięcie Pani/Pana danych może zostać jednak ograniczone jeżeli ich przetwarzanie okaże się niezbędne:

-  do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora wynikającego z przepisów prawa,

- do celów archiwalnych,

- do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (RODO  art. 17 ust. 3)

e) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Dane kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.:

 • dane zawarte w dokumentacji konkursowej A-11-111-4/23 przechowywane będą zgodnie
  z rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat począwszy od roku następnego
  po zakończeniu konkursu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. ze zm.).

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

W oparciu o Pani/Pana  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Informacja o przekazaniu do Państwa trzeciego:

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu Grzegorz Król

                         

Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie w formacie pdf 246.4 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-05-04 08:23
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2023-05-04 08:27
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 128