Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Sąd Rejonowy w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Mielcu. Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z Standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Michał Michna, adres poczty elektronicznej: informatycy@mielec.sr.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011.12.06
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.21

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Mielcu i informacji uzyskanych od producenta strony.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Mielcu
ul. Kościuszki 15
39-300 Mielec
e-mail: administracja@mielec.sr.gov.pl
tel. +48 17 582 04 20

Osoba odpowiedzialna:
Michał Michna
e-mail: informatycy@mielec.sr.gov.pl
tel. +48 17 582 04 10

Dostępność architektoniczna

Obiekt Sądu Rejonowego w Mielcu składa się z dwóch odrębnych budynków połączonych aluminiowo – szklanym łącznikiem. Budynek Główny składa się z parteru, I piętra i II piętra. W budynku tym znajdują się pomieszczenia administracyjno – biurowe, sale rozpraw. Drugi budynek składa się z parteru oraz I pietra, na którym zlokalizowany jest V Wydział Ksiąg Wieczystych, zaś na I piętrze znajdują się sale rozpraw oraz pomieszczenia biurowe w tym pomieszczenia I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Do budynku Sądu Rejonowego w Mielcu prowadzi główne wejście od strony ul. Kościuszki, gdzie znajduje się bramka ogrodzeniowa, przy której zamontowano domofon - dzwonek komunikacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dla których po naciśnięciu dzwonka możliwe jest wejście do budynku od ul. Zacisze - włącznie z wjazdem na teren parkingu służbowego - aktualnie z uwagi na prowadzoną inwestycję „Rozbudowy istniejących budynków Sądu Rejonowego w Mielcu poprzez adaptację poddasza tzw. budynku WKW oraz budowę nowego budynku na istniejącej działce z łącznikiem do budynku WKW” od dnia 16.09.2020r. wejście do budynku głównego tylko od ulicy Kościuszki. Do dyspozycji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich między poszczególnymi kondygnacjami budynków pozostaje schodołaz, a także Sąd dysponuje szynami najazdowymi. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji dźwiękowej umożliwiają osobom niepełnosprawnym wjazd na parking służbowy (rozwiązanie wstrzymane na czas rozbudowy - na parkingu przed Sądem bezpośrednio przy chodniku prowadzącym do budynku Sądu znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych) i kierują osoby na wózkach do do budynku głównego. W Sądzie wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, który pozostaje w bezpośrednim kontakcie z pracownikami ochrony. Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów, Kasa znajdują się na poziomie parteru. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony/pracownika wspierającego. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne - przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru - dostęp z głównego holu.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Nie jest dostępna

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-05-06 13:41
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-02-11 11:36
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 158